Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 8/15 Wójta Gminy Grodzisk

z dnia 5 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Tekst pierwotny

NNa podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r. według którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi11 609 300,00 zł,

- wykonanie11 285 670,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi11 379 279,00 zł,

- wykonanie10 923 564,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3) część opisową, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4) sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Grodzisku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5) sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

6) informacja o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w §1 przekazać :

1) Radzie Gminy Grodzisk,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Antoni Tymiński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Grodzisk
z dnia 5 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe