Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2 Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. 1) ) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 22, poz. 112 z późn. zm. 2) ) ogłasza się wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym organy podatkowe lub celne z woj. podlaskiego umorzyły zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Dyrektor Izby Skarbowej
z upoważnienia


Wicedyrektor Bożena Karpio

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2010 r. Nr 196, poz. 1301.


Załącznik do Obwieszczenia Nr 2
Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM ORGANY PODATKOWE LUB CELNE Z WOJ. PODLASKIEGO UMORZYŁY ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD 1.01.2015 R. DO 31.03.2015 R.

L.p.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym

Przyczyny umorzenia 1)

Powód umorzenia 2)

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Sobieszuk Przemysław

Wasilków

10.276,00

10.276,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

1) Merytoryczna podstawa wydania decyzji o umorzeniu.

2) Powód umorzenia: 1) uzasadniony ważny interes podatnika; 2) uzasadniony ważny interes publiczny; 3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe