reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/51/15 Rady Gminy Suwałki

z dnia 22 kwietnia 2015r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Gminy

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 3 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31. poz. 130 z 1998 r., Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wzór Odznaki Honorowej Gminy Suwałki zwanej dalej "Odznaką".

2. Odznaka, w kształcie medalu o średnicy 38 mm, z krawędzią obustronnie ornamentowaną na wzór wieńca ze świerczyny, wykonana w metalu barwy srebrnej, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia, zawiera na stronie licowej wypukły wizerunek godła z ustalonego herbu Gminy (postać św. Romualda), a na stronie odwrotnej czterowierszowy wypukły napis minuskułowy "Zasłużony dla Gminy Suwałki". Wstążka ciemnozielona z rypsu jedwabnego szerokości 38 mm z dwoma paskami białymi o szerokości 10 mm w odległości 8 mm od jej brzegów.

3. Wzór graficzny Odznaki określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się dyplom nadania odznaki, którego wór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się Regulamin nadawania i noszenia Odznaki określający zasady i tryb nadawania oraz sposób noszenia Odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 17 lutego 2015 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Marek Jeromin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

WZÓR DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO NADANIE

ODZNAKI HONOROWEJ "ZASŁUŻONY DLA GMINY SUWAŁKI"

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/15
Rady Gminy Suwałki
z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Regulamin nadawania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

§ 1. Ilekroć w Regulaminie nadawania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki jest mowa o:

1) Odznace - oznacza to Odznakę Honorową Gminy Suwałki,

2) Regulaminie - oznacza to Regulamin nadawania i noszenia Odznaki Honorowej Gminy Suwałki,

3) Gminie - oznacza to Gminę Suwałki,

4) Radzie - oznacza to Radę Gminy Suwałki,

5) Konwencie - oznacza to Konwent Odznaki Honorowej Gminy Suwałki,

6) Podmiotach nie będących osobami fizycznymi - oznacza to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,

7) Wyróżnionym - oznacza to osobę fizyczną, której nadano Odznakę lub przedstawiciela podmiotu nie będącego osobą fizyczną, któremu nadano Odznakę.

§ 2. 1. Odznaka może być nadana za całokształt działalności państwowej lub społecznej, kreatywność, za szczególne osiągnięcia do rozwoju Gminy.

2. Odznaka może być nadana:

1) osobom fizycznym niezależnie od obywatelstwa i miejsca zamieszkania;

2) podmiotom nie będącym osobami fizycznymi niezależnie od siedziby;

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Odznaka może być nadana jako wyróżnienie pośmiertne.

§ 3. Odznaka może być nadana tej samej osobie fizycznej lub podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną tylko raz.

§ 4. 1. Podmiotami uprawnionymi do występowania z wnioskiem o nadanie Odznaki są:

1) Rada Gminy Suwałki,

2) Wójt Gminy Suwałki;

3) podmioty nie będące osobami fizycznymi mające siedzibę na terenie Gminy.

2. Inne podmioty, w tym osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy, mogą występować z inicjatywą o nadanie Odznaki za pośrednictwem podmiotów wymienionych w ust. 1.

§ 5. 1. Wniosek o nadanie Odznaki osobie fizycznej, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu, powinien zawierać dane osobowe osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz uzasadnienie ze wskazaniem zasług na rzecz Gminy.

2. Wniosek o nadanie Odznaki podmiotowi nie będącemu osobą fizyczną, winien zawierać charakterystykę dokonań danego podmiotu uzasadniającą nadanie Odznaki. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu.

3. W uzasadnieniu wniosków, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno się przedstawiać konkretne zasługi na rzecz Gminy wykraczające poza podstawowe obowiązki statutowe lub zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla Gminy i jego mieszkańców.

4. Wnioski w sprawie nadania Odznaki powinny być składane do Konwentu, za pośrednictwem Urzędu Gminy Suwałki, w terminie do 31 grudnia każdego roku.

§ 6. 1. Odznakę nadaje Wójt Gminy Suwałki w drodze zarządzenia, po uzyskaniu pozytywnej opinii Konwentu.

2. W przypadku negatywnej opinii Konwentu, wnioski zwracane są wnioskodawcom.

§ 7. 1. Konwent jest organem opiniodawczym Wójta Gminy Suwałki powołanym do opiniowania wniosków o nadanie Odznaki.

2. Konwent zbiera się na posiedzeniach w I kwartale roku i rozpatruje wnioski złożone do
31 grudnia roku poprzedniego.

3. Konwent może odbyć posiedzenie po raz drugi jeżeli wniosek w sprawie nadania Odznaki wpłynął w trakcie roku i dotyczy szczególnie uzasadnionego przypadku.

4. Członków Konwentu w liczbie 5 powołuje i odwołuje Rada.

5. W skład Konwentu wchodzą:

a) przedstawiciel Rady;

b) przedstawiciel Wójta Gminy Suwałki;

c) 3 przedstawicieli różnych środowisk, których działalność związana jest z Gminą Suwałki.

6. Kadencja Konwentu trwa 4 lata.

7. Praca w Konwencie jest honorowa i nieodpłatna.

8. Na swym pierwszym posiedzeniu Konwent, w drodze głosowania jawnego, bezwzględną większością głosów, wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz ustala regulamin pracy.

§ 8. 1. Odznakę wręcza Wójt Gminy Suwałki wraz z Przewodniczącym Rady.

2. Wręczenie Odznaki powinno mieć charakter uroczysty, podkreślający osiągnięcia oraz zasługi osób fizycznych i podmiotów, którym Odznaka została nadana.

3. Podmiotom nie będącym osobami fizycznymi oraz Osobom fizycznym Odznakę wręcza się wraz z dyplomem potwierdzającym jej nadanie oraz Regulaminem.

4. Wzór Dyplomu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 9. 1. Wyróżniony nosi Odznakę na lewej piersi, po wszystkich posiadanych odznaczeniach państwowych, a przed odznaczeniami innych państw.

2. Odznakę nosi się wyłącznie na ubiorze wizytowym.

§ 10. 1. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Odznaki lub dyplomu może być wydany duplikat Odznaki lub wtórnik dokumentu. Za wydany duplikat Odznaki pobiera się opłatę w wysokości kosztów jej wytworzenia. Wtórnik dokumentu wydaje się bezpłatnie.

2. Fakt wydania duplikatu Odznaki i wtórnika dokumentu odnotowuje się w prowadzonej ewidencji.

§ 11. 1. Ewidencję nadanych Odznak oraz obsługę kancelaryjno-techniczną w tym zakresie prowadzi Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Suwałki

2. Koszty wykonania Odznaki oraz wydatki związane z jej przyznawaniem pokrywane są z budżetu Gminy Suwałki.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 3 Regulaminu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

Wniosek o nadanie

Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

dla osób fizycznych

1. Dane ogólne osoby zgłaszanej do wyróżnienia:

a) imię i nazwisko:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) data i miejsce urodzenia:

....................................................................................................................................................

c) adres zamieszkania, tel., e-mail:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) miejsce pracy (nazwa, adres, zajmowane stanowisko):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Uzasadnienie wniosku ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz Gminy Suwałki lub jej mieszkańców:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczęć)(podpis wnioskodawcy)

Dane adresowe wnioskodawcy (nazwa, w przypadku osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej należy podać organ i nr rejestrowy, np. KRS, adres, tel., fax, e-mail):

3. Opinia Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(miejscowość, data)(podpis przewodniczącego Konwentu)


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 3 Regulaminu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

Wniosek o nadanie

Odznaki Honorowej Gminy Suwałki

dla podmiotów nie będących osobami fizycznymi

1. Dane ogólne podmiotu zgłaszanego do wyróżnienia:

a) nazwa podmiotu, organ i nr rejestrowy (np. KRS, ewidencja działalności gospodarczej):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

b) adres siedziby, tel., fax, e-mail:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

c) data powstania, charakter działalności:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

d) liczba lat działalności na terenie Gminy Suwałki:

....................................................................................................................................................

2. Uzasadnienie wniosku ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz Gminy Suwałki lub jej mieszkańców:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczęć)(podpis wnioskodawcy)

Dane adresowe wnioskodawcy (nazwa, organ i nr rejestrowy - np. KRS, ewidencja działalności gospodarczej, adres, tel., fax, e-mail):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Opinia Konwentu Odznaki Honorowej Gminy Suwałki:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(miejscowość, data)(podpis przewodniczącego Konwentu

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liberty Direct

Liberty Direct to firma ubezpieczeniowa należąca do międzynarodowej Grupy Liberty Mutual Insurance, oferująca usługi dla Klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama