Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/60/2015 Sejmiku Województwa Podlaskiego

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.[1])), w związku z art. 43 ust. 2a ustawyz dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się aglomerację Turośń Kościelna o równoważnej liczbie mieszkańców 2090, której obszar obejmuje miejscowość: Niewodnicę Korycką, Niewodnicę Kościelną, część miejscowości Markowszczyzna - położonych w gminie Turośń Kościelna oraz część miejscowości Klepacze - położonej w gminie Choroszcz, granice której przedstawia mapa w skali 1:25 000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marian Czesław Szamatowicz


Załącznik do Uchwały Nr IX/60/2015
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do UCHWAŁY NR IX/60/2015
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1513, z 2013 r. poz. 21, poz. 165, z 2014 r. poz. 659, poz. 850, poz. 1146, poz. 822.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe