Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/64/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w podziale miasta Grajewo na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 11, 12,13, art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 poz. 179, 180, 1072), na wniosek Burmistrza miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXXII/215/13 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Grajewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013, poz 1060, z 2014, poz. 3008) w obwodzie głosowania Nr 13 dodaje się ulice mjr. Jana Tabortowskiego, płk. Tadeusza Falewicza, płk. Franciszka Kaczkowskiego, płk. Tadeusza Grabowskiego .

§ 2. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Łomży, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości. Komisarz Wyborczy rozpoznaje sprawę w ciągu 5 dni i wydaje postanowienie od którego nie przysługuje środek prawny.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przekazania po jednym egzemplarzu uchwały Wojewodzie Podlaskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Łomży.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i na terenie miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe