Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/72/15 Rady Miasta Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 i art. 35 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 715 ) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr VII/51/11 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 140, poz. 1612; z 2012 r. poz. 3332; z 2013 r. poz. 2091 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

osiągają wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym w danej dyscyplinie sportu ( gdy w wymienionych niżej zawodach startowało co najmniej 6 zawodników w danej kategorii wagowej bądź wiekowej ) w szczególności:

a) zajęli miejsca od I do VIII w mistrzostwach świata lub Europy lub

b) zajęli miejsce od I do VIII w mistrzostwach Polski lub w pucharze Polski, lub

c) zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu, lub

d) zostali zakwalifikowani do udziału w mistrzostwach świata, Europy, lub

e) zostali zakwalifikowani do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, lub

f) zajęli medalowe miejsca w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe, w których brali udział zawodnicy z co najmniej sześciu krajów, lub

g) zajęli miejsce medalowe w międzywojewódzkich mistrzostwach, lub

h) zajęli I miejsce w mistrzostwach województwa.";

2) w § 3 skreśla się ust. 2;

3) w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.";

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Do zadań Komisji należy rozpatrywanie i opiniowanie wniosków w sprawach stypendiów i nagród.";

5) w § 6 skreśla się ust. 3.

6) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Nagrody, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w tym:

1) za udział w:

a) igrzyskach olimpijskich,

b) mistrzostwach świata,

c) mistrzostwach Europy,

d) pucharze Europy;

2) za zajęcie do VIII miejsca w:

a) mistrzostwach Polski,

b) pucharze Polski;

3) za zajęcie miejsca medalowego w międzywojewódzkich mistrzostwach lub I miejsca w mistrzostwach województwa.";

7) w § 9 skreśla się ust. 7;

8) w § 14 skreśla się ust. 5;

9) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wyróżnienia za wyniki sportowe mogą otrzymać zawodnicy za udział w dyscyplinach indywidualnych bądź zespołowych w :

1) mistrzostwach Polski,

2) pucharze Polski,

3) mistrzostwach międzywojewódzkich lub wojewódzkich,

4) innych ważnych zawodach sportowych.";

10) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Wnioski o przyznanie wyróżnień nie podlegają opiniowaniu przez Komisję ds. stypendiów i nagród. Po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wyróżnienia Burmistrz określa rodzaj wyróżnienia.";

11) Załącznik Nr 1 do Regulaminu stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;

12) Załącznik Nr 2 do Regulaminu stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały;

13) Załącznik Nr 3 do Regulaminu stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały;

14) Załącznik Nr 4 do Regulaminu stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały;

15) Załącznik Nr 5 do Regulaminu stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo otrzymuje brzmienie w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta


mgr Halina Muryjas-Rząsa


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/72/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu stypendiów, nagród

i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo

W n i o s e k
o przyznanie stypendium sportowego zawodnikowi/trenerowi*

1. ...........................................................................................................................................

( nazwa wnioskodawcy )

2. ...........................................................................................................................................

( adres wnioskodawcy, telefon, e-mail )

3. ...........................................................................................................................................

( imię i nazwisko zawodnika/trenera*)

4. ...........................................................................................................................................

(data urodzenia zawodnika/trenera*)

5. ...........................................................................................................................................

(PESEL zawodnika/trenera*)

6. ...........................................................................................................................................

(nr dowodu osobistego/legitymacji uczniowskiej zawodnika/trenera*)

7. ...........................................................................................................................................

( nr konta bankowego zawodnika/trenera* w przypadku wypłaty na konto)

8. ...........................................................................................................................................

( adres zamieszkania i numer telefonu zawodnika/trenera*)

9. Urząd Skarbowy w............................................................................................................

( dokładny adres )

10. Klub sportowy ..................................................................................................................

.................................................................................................................................................

( nazwa i adres siedziby klubu sportowego zawodnika/trenera*)

11. Wynik sportowy ( najwyższe osiągnięcie sportowe ):

1) nazwa zawodów ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

2) data zawodów ...................................................................................................................

3) uzyskany wynik ................................................................................................................

4) dyscyplina, dziedzina sportu ............................................................................................

5) konkurencja ......................................................................................................................

6) inne informacje według uznania wnioskodawcy .............................................................

.................................................................................................................................................

12. Klasa sportowa ( jeżeli zawodnik ją posiada )..................................................................

13. Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia ...........................................

.................................................................................................................................................

14. W załączeniu oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wystawionych przez odpowiednie podmioty ( np. polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy ) potwierdzające:

1) osiągnięty wynik sportowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 Regulaminu ( tj. dyplomy i komunikaty końcowe z klasyfikacji końcowej zawodów );

2) spełnienie warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu;

3) plan startów i przygotowań zawodnika na najbliższe 6 miesięcy.

.................................................................

/data , podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących

wnioskodawcę/

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenia zawodnika/
/osoby pełnoletniej reprezentującej zawodnika/trenera*

Zobowiązuję się do poinformowania Burmistrza miasta o zaistniałych okolicznościach prowadzących do pozbawienia stypendium.

Grajewo, ……………………………...................................................................

/data//czytelny podpis zawodnika / osoby

pełnoletniej reprezentującej zawodnika/trenera

* niepotrzebne skreślić

O p i n i a
Komisji ds. nagród i stypendiów sportowych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Czytelne podpisy członków Komisji:

1 ...................................................................5. ................................................................

2. .....................................................................6. ................................................................

3 .....................................................................7. ................................................................

4. .....................................................................

D e c y z j a B u r m i s t r z a

1. Przyznaję stypendium sportowe zawodnikowi/trenerowi* w wysokości ............................. zł miesięcznie na okres .................................. miesięcy.

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/

2. Nie przyznaję stypendium.

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/72/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 2 do Regulaminu stypendiów, nagród

i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo

UMOWA STYPENDIALNA NR ......................................

zawarta w dniu .................................................w Grajewie

pomiędzy: Miastem Grajewo, 19-200 Grajewo, ul. Strażacka 6 A, reprezentowanym przez Burmistrza - ........................................................... zwanego dalej "Burmistrzem"

NIP 719-152-20-12REGON 450669714

a

zawodnikiem/trenerem *.......................................................................................................

legitymującym się dowodem osobistym/ legitymacją * seria ..................................................,

nr ................................................. wydanym/ą przez .................................................................,

zamieszkałym ..........................................................................................................................,

zwanym/ zwaną dalej "Stypendystą" o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 3 Regulaminu stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo Burmistrz przyznaje Stypendyście stypendium sportowe na okres ............... miesięcy, począwszy od ....................... do .............................. w wysokości .................................... zł brutto (słownie: .................................................................... złotych brutto ) miesięcznie.

§ 2

Wypłaty stypendium dokonuje się w terminie do 15 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje stypendium, na wskazane przez zawodnika konto bankowe Nr .............................................. *, bądź gotówką do rąk stypendysty * w kasie Urzędu Miasta.

§ 3

1. Zawodnik zobowiązuje się do*:

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,

2) realizacji programu szkoleniowego przygotowanego odpowiednio przez klub sportowy, polski związek sportowy oraz do udziału w zawodach sportowych, do których został zgłoszony,

3) godnego reprezentowania klubu sportowego i miasta Grajewo na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego.

2. Trener zobowiązuje się do *:

1) systematycznego szkolenia zawodników;

2) tworzenia planów startów i przygotowań zawodników umożliwiających uzyskiwanie wysokich wyników sportowych;

3) godnego reprezentowania miasta Grajewo.

3. Stypendyści zobowiązani są do powiadomienia Burmistrza o okolicznościach skutkujących pozbawieniem stypendium.

§ 4

1. Zawodnika pozbawia się wypłaty stypendium, jeżeli*:

1) został członkiem klubu sportowego zarejestrowanego i działającego poza Grajewem, lub

2) utracił zdolność do uprawiania sportu na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego, lub

3) z jakichkolwiek powodów przez okres dłuższy niż 1 miesiąc zaprzestał startów lub treningów (realizacji programu szkolenia) lub

4) decyzją właściwego organu został zdyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika, lub

5) swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego naraził na szwank dobre imię Miasta Grajewo lub klubu sportowego, lub

6) z innych uzasadnionych przyczyn nie powinien go otrzymywać.

2. W przypadku niezdolności zawodnika do uprawiania sportu spowodowanej urazem na treningu lub podczas zawodów potwierdzonym zaświadczeniem lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo - lekarskiego, stypendium będzie wypłacane na dotychczasowych zasadach do końca obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od wydania zaświadczenia.

3. Trenera pozbawia się wypłaty stypendium, jeżeli*:

1) rozpoczął szkolenie w klubie sportowym zarejestrowanym i działającym poza Grajewiem ,lub

2) z jakichkolwiek powodów przez okres dłuższy niż 1 miesiąć zaprzestał pracy szkoleniowej z zawodnikiem, lub

3) decyzją właściwego organu został pozbawiony praw trenera, lub

4) swoim zachowaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego naraził na szwank dobre imię Miasta Grajewo lub klubu sportowego,lub

5) z innych uzasadnionych przyczyn nie powinien go otrzymać.

4. Burmistrz pozbawia Stypendystę stypendium od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ostatecznie potwierdzono wystąpienie zdarzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3 dostarczając Stypendyście za potwierdzeniem odbioru stosowne pismo wraz z uzasadnieniem.

§ 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o sporcie.

§ 6

Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.

§ 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

STYPENDYSTA:BURMISTRZ

.......................................................

/imię i nazwisko/

........................................................

/seria i nr dowodu osobistego oraz organ

wydający stypendysty/osoby pełnoletniej reprezentującej

stypendystę

* niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/72/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 3 do Regulaminu stypendiów, nagród

i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo

W n i o s e k
o przyznanie nagrody zawodnikowi/trenerowi za wyniki sportowe

1. ...........................................................................................................................................

( nazwa wnioskodawcy )

2. ...........................................................................................................................................

( adres wnioskodawcy, telefon )

3. ...........................................................................................................................................

( imię i nazwisko zawodnika/trenera*)

4. ...........................................................................................................................................

(data urodzenia zawodnika/trenera*)

5. ...........................................................................................................................................

(PESEL zawodnika/trenera*)

6. ...........................................................................................................................................

( nr dowodu osobistego/legitymacji uczniowskiej zawodnika/trenera*)

7. ...........................................................................................................................................

( adres zamieszkania i numer telefonu zawodnika/trenera*)

8. ...........................................................................................................................................

( nr konta bankowego zawodnika/trenera* w przypadku wypłaty na konto)

9. Urząd Skarbowy w............................................................................................................

( dokładny adres )

10. Klub sportowy ..................................................................................................................

.................................................................................................................................................

( nazwa i adres siedziby klubu sportowego zawodnika/trenera*)

11. Wynik sportowy ( najwyższe osiągnięcie sportowe ):

1) nazwa zawodów ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

2) data zawodów ...................................................................................................................

3) uzyskany wynik ................................................................................................................

4) dyscyplina, dziedzina sportu ............................................................................................

5) konkurencja ......................................................................................................................

6) inne informacje według uznania wnioskodawcy .............................................................

.................................................................................................................................................

12. Klasa sportowa ( jeżeli zawodnik ją posiada )..................................................................

13. Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia ...........................................

.................................................................................................................................................

14. W załączeniu oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów wystawionych przez odpowiednie podmioty ( np. polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy ) potwierdzające:

1) osiągnięty wynik sportowy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Regulaminu ( tj. dyplomy i komunikaty końcowe z klasyfikacji zawodów );

2) spełnienie warunków, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1-4 Regulaminu.

.................................................................

/data , podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących

wnioskodawcę/

* niepotrzebne skreślić

O p i n i a
Komisji ds. nagród i stypendiów sportowych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Czytelne podpisy członków Komisji:

1 ...................................................................5. ................................................................

2. .....................................................................6. ................................................................

3 .....................................................................7. ................................................................

4. .....................................................................

D e c y z j a B u r m i s t r z a

1. Przyznaję jednorazową nagrodę zawodnikowi/trenerowi* w wysokości ............................... zł.

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/

2. Nie przyznaję nagrody.

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/72/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 4 do Regulaminu stypendiów, nagród

i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo

W n i o s e k
o przyznanie nagrody trenerowi/innej osobie* za osiągnięcia w działalności sportowej

1. ...........................................................................................................................................

( nazwa wnioskodawcy )

2. ...........................................................................................................................................

( adres wnioskodawcy, telefon )

3. ...........................................................................................................................................

( imię i nazwisko trenera/innej osoby*)

4. ...........................................................................................................................................

(data urodzenia trenera/innej osoby*)

5. ...........................................................................................................................................

(PESEL trenera/innej osoby*)

6. ...........................................................................................................................................

( nr dowodu osobistego trenera/innej osoby*)

7. ...........................................................................................................................................

( nr konta bankowego trenera/innej osoby* w przypadku wypłaty na konto)

8. ...........................................................................................................................................

( adres zamieszkania i numer telefonu trenera/innej osoby)

9. Urząd Skarbowy w............................................................................................................

( dokładny adres )

10. Organizowane turnieje, zawody, mistrzostwa w dyscyplinach sportowych o charakterze międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim i daty tych imprez ...............

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

11. Opisać wieloletnią udokumentowaną działalność na rzecz propagowania sportowego stylu życia w Grajewie......................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

12. Uzasadnienie przyznania nagrody trenerowi/innej* osobie

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

13. W załączeniu oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów będącymi dowodami osiągnięć w działalności sportowej.

.................................................................

/data , podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących

wnioskodawcę/

* niepotrzebne skreślić

O p i n i a
Komisji ds. nagród i stypendiów sportowych

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Czytelne podpisy członków Komisji:

1 ...................................................................5. ................................................................

2. .....................................................................6. ................................................................

3 .....................................................................7. ................................................................

4. .....................................................................

D e c y z j a B u r m i s t r z a

1. Przyznaję jednorazową nagrodę trenerowi/innej osobie* w wysokości ......................................... zł.

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/

2. Nie przyznaje nagrody.

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/72/15
Rady Miasta Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 5 do Regulaminu stypendiów, nagród

i wyróżnień sportowych przyznawanych w mieście Grajewo

W n i o s e k
o przyznanie wyróżnienia
1) zawodnikowi za wyniki sportowe*
2) trenerowi/innej osobie za działalność sportową

1. ...........................................................................................................................................

( nazwa wnioskodawcy )

2. ...........................................................................................................................................

( adres wnioskodawcy, telefon )

3. ...........................................................................................................................................

( imię i nazwisko zawodnika/trenera/innej osoby*)

4. ...........................................................................................................................................

(data urodzenia zawodnika/trenera/innej osoby*)

5. ...........................................................................................................................................

( adres zamieszkania i numer telefonu zawodnika/trenera/innej osoby* )

6. Wynik sportowy ( najwyższe osiągnięcia sportowe zawodnika):

1) nazwa zawodów ...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

2) data zawodów ...................................................................................................................

3) dyscyplina, dziedzina sportu ............................................................................................

4) konkurencja ......................................................................................................................

5) inne informacje według uznania wnioskodawcy .............................................................

.................................................................................................................................................

7. Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia ...........................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

8. Opisać udokumentowaną sukcesami organizacyjnymi i promocyjnymi działalność sportową trenera/innej osoby*..........................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

9. Uzasadnienie przyznania wyróżnienia zawodnikowi/trenerowi/innej osobie

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

10. W załączeniu oryginały bądź poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów będących dowodami osiągniętych wyników sportowych zawodnika bądź działalności trenera/innej osoby.

.................................................................

/data , podpisy i pieczątki imienne osób reprezentujących

wnioskodawcę/

* niepotrzebne skreślić

D e c y z j a B u r m i s t r z a

1. Przyznaję wyróżnienie zawodnikowi/trenerowi/innej osobie w postaci ................................................

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/

2. Nie przyznaję wyróżnienia..

.....................................................

/data, podpis Burmistrza/

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe