reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 33/VI/15 Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Szczuczyn

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Szczuczyn mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, jeśli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

1) usytuowany jest na terenie Gminy Szczuczyn;

2) jest wpisany do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) jest dostępny publicznie;

4) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe;

5) jest w złym stanie technicznym.

2. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

3. Przedmiotem dofinansowania mogą być nakłady konieczne na roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Dotacja musi zostać wykorzystana w całości w danym roku kalendarzowym.

§ 2. 1. Dotacja z budżetu Gminy Szczuczyn może być udzielona w wysokości do 30% nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust. 3, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, ustalonych na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja z budżetu Gminy Szczuczyn może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót, o których mowa w § 1 ust. 3.

3. Łączna wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy Szczuczyn oraz z innych źródeł sektora finansów publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie przez Wnioskodawcę zadania.

4. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w przypadku Wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno - prawną, stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24 grudnia 2013 r.).

§ 3. 1 Wnioskodawca ubiegający się o dotację powinien złożyć do Burmistrza Szczuczyna wniosek zawierający:

1) nazwę zadania,

2) dane zabytku, którego dotyczy wniosek (adres, nazwa zabytku, numer rejestru zabytku), a w przypadku zabytków ruchomych miejsce przechowywania zabytku,

3) dane Wnioskodawcy (imię nazwisko / nazwa oraz adres zamieszkania / siedziba),

4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

5) określenie zakresu prac lub robót oraz celowości ich wykonania,

6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się Wnioskodawca, określenie udziału środków własnych na realizację prac lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację,

7) określenie terminu realizacji prac lub robót,

8) informację o wnioskach o udzielenie dotacji na te same prace lub roboty, skierowanych do innych organów udzielających dotacji,

9) informacje o uzyskanych pozwoleniach na planowane prace lub roboty,

10) wykaz prac lub robót wykonanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z określeniem wysokości poniesionych kosztów i określenia źródeł ich finansowania,

11) oświadczenie o VAT, jako koszcie kwalifikowanym.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji powinny być dołączone następujące dokumenty:

1) kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków,

2) aktualny dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem,

3) zgoda właściciela (współwłaścicieli) zabytku na prowadzenie prac lub robót, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem zabytku, program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację - w przypadku zabytków ruchomych, kosztorys planowanych prac lub robót,

4) pełnomocnictwo, jeżeli Wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,

5) dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku,

6) w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorcą:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

b) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem, określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (niejasności) bądź niekompletności wniosku

lub dokumentów dołączonych do niego, Wnioskodawca składa wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania. Wnioski nieuzupełnione w wyznaczonym terminie nie podlegają dalszemu rozpatrzeniu.

4. Na podstawie dokumentów określonych w § 3 ust. 2 dokonuje się weryfikacji wniosków pod względem formalnym, wstępnej kwalifikacji wydatków, które zostaną poniesione przez wnioskodawcę na prace mogące być przedmiotem dotacji, a także sporządza opinię dotyczącą

zasadności przyznania dotacji.

§ 4. 1. Wniosek o dotację składa się do Burmistrza Szczuczyna który dokonuje jego formalnej i merytorycznej oceny.

2. Złożenie wniosku o dotację nie oznacza przyznania dotacji, jak też nie gwarantuje otrzymania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

§ 5. 1. Przyznanie dotacji wymaga podjęcia odrębnej uchwały przez Radę Miejską
w Szczuczynie.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, określa się: wnioskodawcę, prace lub roboty budowlane, na które przyznawana jest dotacja, wysokość przyznanej dotacji.

3. Zasady przekazania przyznanej dotacji na dofinansowanie zadania oraz zasady jej rozliczania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Szczuczyn, a podmiotem Dotowanym.

4. Przed podpisaniem umowy, Burmistrz występuje do Wnioskodawcy o uzupełnienie, we wskazanym terminie, złożonego wniosku o następujące dokumenty:

1) kserokopię pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, będących przedmiotem wniosku o dotację,

2) wyciąg z dokumentacji projektowej dotyczący wykonywanych robót i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotację, w przypadku zabytków nieruchomych.

5. Jeżeli we wskazanym terminie wniosek wstępny nie zostanie uzupełniony o wyżej wymienione dokumenty, umowa, o której mowa w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały nie zostanie podpisana.

6. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu przyznanej dotacji wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeśli w ciągu 3 lat od daty wypłacenia dotacji nastąpi sprzedaż obiektu zabytkowego odnowionego w ramach przyznanej dotacji lub nie zapewni się trwałości rezultatów zadania:

1) w całości - jeśli nastąpi sprzedaż obiektu zabytkowego,

2) w wysokości proporcjonalnej do części zbytego obiektu - jeśli nastąpi sprzedaż części obiektu zabytkowego.

§ 6. Wzór wniosku, wzór umowy oraz wzór sprawozdania określone zostaną zarządzeniem

Burmistrza Szczuczyna.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Mioduszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

SLOWLAJF - Fundacja Przeciw Wypaleniu Zawodowemu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama