reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 35/VI/15 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827 i 1317, oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811,1146, 1198 i 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Ciechanowiec ponosi pełne koszty nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przez którą należy rozumieć obowiązkowe na danym etapie kształcenie, zestaw celów i treści nauczania oraz umiejętności uwzględnione w programie wychowania przedszkolnego, które jest realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00, a godzina od 7.00 do 8.00 będzie bezpłatną godziną organizacyjną.

2. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola prowadzonego przez Gminę Ciechanowiec, Dyrektor przedszkola może organizować zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem pokrycia kosztów tych zajęć przez rodziców (opiekunów prawnych) dziecka w nich uczestniczących.

§ 2. 1. Ustala się odpłatność rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci za korzystanie przez dzieci w czasie pobytu w przedszkolu ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, obejmującą koszty następujących zajęć opiekuńczo - wychowawczych, dydaktycznych, rekreacyjnych oraz rozwijających aktywność indywidualną i społeczną dziecka w zakresie:

1) gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka,

2) gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem,

3) zajęć plastycznych i teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci,

4) gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka,

5) zabaw tematycznych wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

6) rytmiki,

7) języka obcego.

2. Wysokość opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 wynosi 1 zł. i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej.

3. Wysokość opłaty podlega waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.

4. Opłata, o której mowa w ust. 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych ustalonych w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2, oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 3 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim.

§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 6. 1. Przedszkole organizuje wyżywienie na czas pobytu dziecka na zajęciach.

2. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola.

3. Opłata dzienna za wyżywienie dziecka w przedszkolu jest równa zakupowi surowców żywnościowych zużytych do przyrządzania posiłków oraz kosztom sporządzania posiłków.

4. Zobowiązuje się dyrektora przedszkola do bieżącego aktualizowania dziennych stawek żywieniowych w przypadku zmiany ponoszonych kosztów wymienionych w ust. 3.

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej dwóch dni zwrotowi podlega opłata dzienna za wyżywienie określona w ust. 2 za każdy dzień nieobecności, pod warunkiem zgłoszenia przez rodziców lub opiekunów prawnych powyższego faktu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

§ 7. Opłaty wnosi się miesięcznie do 10 danego miesiąca.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 221/XLII/10 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w Przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ciechanowiec zmieniona uchwałą Nr 61/XII/11 z dnia 25 października 2011 r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Eugeniusz Święcki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama