reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072) w związku z art. 6 j i art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1399, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87, poz. 122) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6c ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.

§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 8 zł;

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 15 zł;

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości 21 zł;

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości 27 zł;

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości 33 zł;

6) od gospodarstwa domowego sześcioosobowego w wysokości 38 zł;

7) od gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego w wysokości 44 zł.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) od gospodarstwa domowego jednoosobowego w wysokości 16 zł;

2) od gospodarstwa domowego dwuosobowego w wysokości 31 zł;

3) od gospodarstwa domowego trzyosobowego w wysokości 46 zł;

4) od gospodarstwa domowego czteroosobowego w wysokości 60 zł;

5) od gospodarstwa domowego pięcioosobowego w wysokości 74 zł;

6) od gospodarstwa domowego sześcioosobowego w wysokości 87 zł;

7) od gospodarstwa domowego siedmioosobowego i większego w wysokości 100 zł.

3. Przez gospodarstwo domowe rozumie się jedną osobę lub ich grupę razem zamieszkującą, przy czym osoby zamieszkałe pod jednym punktem adresowym stanowią co najmniej jedno gospodarstwo domowe.

§ 3. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje w wysokości 20 % miesięcznych stawek opłat, określonych odpowiednio w § 2 ust.1 i ust. 2.

§ 4. 1. Ustala się roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 132 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

2. Ustala się roczną opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 234 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§ 5. 1. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustala się stawkę opłaty, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za pojemnik o pojemności:

1) do 0,12 m3 - 22 zł,

2) od 0,121 m3 do 0,24 m3 - 40 zł,

3) od 0,241 m3 do 0,36 m3 - 56 zł,

4) od 0,361 m3 do 0,66 m3 - 88 zł,

5) od 0,661 m3 do 1,1 m3 - 152 zł,

6) do 7 m3 - 880 zł.

2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się stawkę opłaty za pojemnik o pojemności:

1) do 0,12 m3 - 39 zł,

2) od 0,121 m3 do 0,24 m3 - 70 zł,

3) od 0,241 m3 do 0,36 m3 - 100 zł,

4) od 0,361 m3 do 0,66 m3 - 160 zł,

5) od 0,661 m3 do 1,1 m3 - 270 zł,

6) do 7 m3 - 1600 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca
2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 2253).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 87, poz. 122), zwanej dalej jako "ustawy zmieniającej", dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 I 4 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Oznacza to, że z dniem wejścia w życie "ustawy zmieniającej" traci moc dotychczasowa uchwała Nr XXXIII/264/2014 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. Z 2014 r. poz. 2253). Z uwagi na powyższe konieczne jest podjęcie nowej uchwały dostosowującej rozwiązania prawne do znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z art. 6k ust. 2a pkt 4 znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz.1391, poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87. poz. 122), zwana dalej u.c.p.g. rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 u.c.p.g., tj. od gospodarstwa domowego, maksymalna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 5,6 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w ostatnim Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej - za gospodarstwo domowe, tj. 75,04 zł (na dzień podjęcia niniejszej uchwały).

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż wysokość stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podana w niniejszej uchwale, zarówno w przypadku selektywnego jak nieselektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych pozostała na dotychczasowym poziomie. Przy czym spełnia kryteria wynikające z art. 6k ust. 2a pkt. 4 I ust. 3 u.c.p.g., tzn. nie przekracza maksymalnych stawek określonych w u.c.p.g.

Ponadto "ustawa zmieniająca" całkowicie przekształciła art. 6k ust. 4 u.c.p.g. nadając mu nowe brzmienie, które umożliwia Radzie Gminy podjęcie decyzji o zwolnieniu w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art.8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Dotychczasowe brzmienie tego artykułu było podstawą do podjęcia przez rady gmin uchwał w sprawie przyznania dopłat właścicielom nieruchomości do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada Gminy Turośń Kościelna korzystając z tego prawa ustanowiła dopłaty właścicielom nieruchomości ( emerytom lub rencistom z orzeczoną stałą niezdolnością do wykonywania pracy zawodowej oraz rodzinom wielodzietnym), określając szczegółowe kryteria i warunki przyznania w/w dopłaty. W wyniku nowelizacji ustawy w tym zakresie obecnie istnieje możliwość jedynie zwolnienia z opłaty w całości lub w części, o którym mowa powyżej.

Na podstawie powyższej regulacji prawnej wprowadzono w niniejszej uchwale częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zastosowane rozwiązanie prawne pozwoli na zmniejszenie obciążeń z tytułu opłaty "śmieciowej" mieszkańcom o najniższych dochodach, często będących beneficjętami system pomocy społecznej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Chylińska

Architekt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama