reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/46/2015 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379,
poz. 1072), w związku z art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1598, z 2015 r. . poz. 87, poz. 122) Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Turośń Kościelna, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, położonych na terenie Gminy Turośń Kościelna, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 w ust. 1 i 2, składają pierwszą deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych - w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w § 1 w ust. 1 i 2, składają kolejne deklaracje
w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna w terminach określonych w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
z późn. zm.) w formie wskazanej w ust. 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/187/2013 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1716).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kołodko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

__________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników

wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie

lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania: Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

Organ właściwy, któremu

składana jest deklaracja: Wójt Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

OBJAŚNIENIA:

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Wypełnić należy pola jasne.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
 • Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.
 • Wypełniając deklarację należy mieć na uwadze, że osoba wynajmująca lub dzierżawiąca lokal/pomieszczenia na nieruchomości zamieszkałej powinna:

- złożyć indywidualnie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- w przypadku wspólnego korzystania z pojemników na odpady z właścicielem nieruchomości zamieszkałej powinna poświadczyć ten fakt kopią umowy na wspólne korzystanie z pojemników i załączyć ją do niniejszej deklaracji.

 • Osoby wypełniające część E zobowiązane są wypełnić część B.1., B.2., C i D. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkają mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części C.6. i D.6.

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w deklaracji powstała od dnia ………-…………-………………

(dzień - miesiąc - rok)

Składający deklarację:

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. OSOBA FIZYCZNA

Nazwisko i imię /imiona

Imię ojca, matki

Numer PESEL

Numer NIP*

Telefon*

2. OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Pełna nazwa

Numer PESEL*

Numer NIP

REGON

Telefon*

C. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

1. ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

2. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ W PUNKCIE C.1.)

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/numer działki

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/numer działki

4. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

? własność ? współwłasność ? użytkowanie wieczyste ? zarząd lub użytkowanie ? posiadanie

5. OŚWIADCZAM, ŻE:

?gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

6. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C niniejszej deklaracji prowadzonych jest

…………………………… gospodarstw domowych

(liczba gospodarstw)

Rodzaj gospodarstwa domowego:

Liczba gospodarstw:

Stawka opłaty:

Iloczyn liczby gospodarstw i stawki opłaty:

? jednoosobowe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

? dwuosobowe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

? trzyosobowe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

? czteroosobowe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

? pięcioosobowe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

? sześcioosobowe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

? siedmioosobowe i większe

nie zwolnionych z opłaty

częściowo zwolnionych z opłaty*

Łączna kwota opłaty miesięcznej:

Łączna kwota opłaty miesięcznej słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI CZĘŚCIOWO ZWOLNIONY Z OPŁATY:

?dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty załączono do niniejszej deklaracji

? dokumenty potwierdzające uprawnienie do zwolnienia z opłaty złożono w GOPS w Turośni Kościelnej

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. niniejszej deklaracji zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie:

? TAK ? NIE

D. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH

1. ADRES SIEDZIBY

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

2. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ W PUNKCIE D.1.)

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/numer działki

4. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

? własność ? współwłasność ? użytkowanie wieczyste ? zarząd lub użytkowanie ? posiadanie

5. OŚWIADCZAM, ŻE:

?gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

6. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku której powstają odpady komunalne

? TAK ? NIE

Rodzaj pojemnika

Liczba pojemników

Stawka opłaty za pojemnik

Rodzaj pojemnika

Liczba pojemników

Stawka opłaty za pojemnik

do 0,12 m3

do 0,24 m3

do 0,36 m3

do 0,66 m3

do 1,1 m3

do 7 m3

Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie opłatami komunalnymi:

Łączna opłata miesięczna za gospodarowanie opłatami komunalnymi słownie:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.3. niniejszej deklaracji zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie:

? TAK ? NIE

E. DOTYCZY WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

…………………………… zł + …………………………………zł = ………………………… zł

(suma z części C.6.) (suma z części D.6.) (łącznie)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi ……..…………………..……. zł

(słownie ……….……………………………………………………………………………………………..…………)

F. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY KWARTALNEJ

?Kwota miesięczna z części C.6 (nieruchomości zamieszkałe).…………… zł x 3 miesiące = ……………… zł kwartalnie

?Kwota miesięczna z części D.6 (nieruchomości niezamieszkałe).…………… zł x 3 miesiące = …………… zł kwartalnie

?Kwota miesięczna z części E (nieruchomości w części zamieszkałe a w części niezamieszkałe) ………….…………… zł x 3 miesiące = ……………… zł kwartalnie

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

…..……-…………-..………………..

(data)

………………………………………..…

(czytelny podpis)

H. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.).

2) Właściciele nieruchomości składają pierwszą deklarację w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna pisemnie, osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turośń Kościelna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5) Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać wyliczoną stawkę opłaty kwartalnej w następujących terminach:

? za I kwartał do 15 marca danego roku,

? za II kwartał do 15 maja danego roku,

? za III kwartał do 15 września danego roku,

? za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

*- rubryki nieobowiązkowe

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomoir Kołodko


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/46/2015
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

___________________________________________________________________________________________

DEKLARACJA

O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE,
LUB INNYCH NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANYCH NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE, WYKORZYSTYWANYCH JEDYNIE PRZEZ CZĘŚĆ ROKU

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn zm.)

Składający: Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością

Miejsce składania: Urząd Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

Organ właściwy, któremu

składana jest deklaracja: Wójt Gminy Turośń Kościelna, ul. Białostocka 5, 18-106 Turośń Kościelna

OBJAŚNIENIA:

 • Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, na maszynie, komputerowo lub ręcznie, wielkimi, drukowanymi literami.
 • Wypełnić należy pola jasne.
 • We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wstawić X w jednym odpowiednim kwadracie.
 • Wszystkie pola, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy przekreślić.

 1. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)

? pierwsza deklaracja

? zmiana danych zawartych w deklaracji powstała od dnia ………-…………-………………

(dzień - miesiąc - rok)

Składający deklarację:

? osoba fizyczna ? osoba prawna ? jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

1. OSOBA FIZYCZNA

Nazwisko i imię /imiona

Imię ojca, matki

Numer PESEL

Numer NIP*

Telefon*

2. OSOBA PRAWNA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Pełna nazwa

Numer PESEL*

Numer NIP

REGON

Telefon*

C. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI

1. ADRES ZAMIESZKANIA

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

2. ADRES DO KORESPONDENCJI (WYPEŁNIĆ JEŚLI JEST INNY NIŻ W PUNKCIE C.1.)

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/numer działki

3. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Obręb/numer działki

4. FORMA WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

? własność ? współwłasność ? użytkowanie wieczyste ? zarząd lub użytkowanie ? posiadanie

5. OŚWIADCZAM, ŻE:

?gromadzę odpady w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę niższą

? nie gromadzę odpadów w sposób selektywny i do ustalenia opłaty miesięcznej przyjmuję stawkę wyższą

6. WYLICZENIE STAWKI OPŁATY

Sposób gromadzenia odpadów komunalnych

Liczba domków letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Roczna ryczałtowa opłata

(iloczyn liczby domków i stawki)

Selektywny

………………

132,00 zł

…………….

Nieselektywny

……………….

234,00 zł

…………….

Łączna kwota opłaty rocznej:

Łączna kwota opłaty rocznej słownie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części C.3. niniejszej deklaracji zagospodarowuje odpady zielone poprzez kompostowanie:

? TAK ? NIE

D. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, że wszystkie dane podane przeze mnie w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

…..……-…………-..………………..

(data)

………………………………………..…

(czytelny podpis)

E . ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:

1) Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 1619 z późn. zm.).

2) Właściciele nieruchomości składają pierwszą w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna pisemnie, osobiście w siedzibie urzędu, pocztą tradycyjną lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Turośń Kościelna deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć nową deklarację do Wójta w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

5) Składający deklarację zobowiązany jest uiszczać wyliczoną stawkę opłaty do dnia 15 czerwca każdego roku, z góry, za każdy bieżący rok kalendarzowy

.

*- rubryki nieobowiązkowe

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomoir Kołodko

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama