reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/15 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 29 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miasta Siemiatycze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. 379 i 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. W Statucie Miasta Siemiatycze ogłoszonym obwieszczeniem Rady Miasta Siemiatycze z dnia 18 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 66, poz. 1380, z 2004 r. Nr 81, poz. 1323 z 2005 r. Nr 106, poz. 1274 z 2006 r. Nr 238, poz. 2325 z 2008 r. Nr 18, poz. 194 z 2010 r. Nr 10, poz. 201 z 2012 r. poz. 2675 i z 2014 r. poz. 1200), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić radny, Burmistrz, klub, komisja Rady oraz grupa co najmniej 100 mieszkańców mających prawo wybierania do Rady, z zastrzeżeniem § 76 ust. 1.";

2) po § 46 ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

Rozszerzenie porządku obrad w trybie ust. 5 nie dotyczy podjęcia uchwały na wniosek mieszkańców.";

3) po § 46 dodaje się § 46a w brzmieniu:

1. Grupa mieszkańców zainteresowana złożeniem projektu uchwały składa do przewodniczącego Rady wniosek, zawierający:

1) projekt uchwały z uzasadnieniem, przy czym projekt ten nie może dotyczyć spraw, dla których prawo zastrzega wyłączność inicjatywy uchwałodawczej na rzecz innych organów;

2) listę co najmniej 5 mieszkańców Miasta Siemiatycze, posiadających czynne prawo wyborcze i wpisanych do stałego rejestru wyborców Miasta Siemiatycze, zwanych dalej "grupą inicjatywną", zawierającą ich: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL oraz podpisy i deklarację zebrania co najmniej 100 podpisów pod projektem uchwały;

3) wskazanie, spośród osób, o których mowa w pkt 2, pełnomocnika grupy inicjatywnej i jego zastępcę, upoważnionych do kontaktów oraz prezentowania projektu uchwały, zawierające: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery telefonu.

2. Przewodniczący Rady w ciągu 7 dni kieruje do Burmistrza Miasta Siemiatycze projekt uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w celu poddania go analizie co do zgodności z prawem i wydania w tym zakresie opinii w terminie 30 dni od otrzymania projektu. Wydaną opinię Burmistrz niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu Rady oraz pełnomocnikowi grupy inicjatywnej.

3. W terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania opinii, o której mowa w ust. 2, pełnomocnik grupy inicjatywnej lub jego zastępca przedkłada Przewodniczącemu Rady:

1) ostateczny projekt uchwały;

2) listę co najmniej 100 mieszkańców popierających przedkładany projekt, która zawiera ich: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery PESEL i podpisy oraz informację o projekcie uchwały, której podpisy na liście dotyczą. Na każdej stronie wykazu musi znajdować się tytuł projektu uchwały, któremu zostaje udzielone poparcie oraz dane pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3. Prawo do złożenia podpisu pod projektem uchwały ma każdy mieszkaniec, mający prawo wybierania do Rady Miasta Siemiatycze.

4. Projektowi uchwały wniesionemu po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady nie nadaje biegu, o czym informuje pełnomocnika grupy inicjatywnej.

5. Przewodniczący Rady kieruje w ciągu 7 dni projekt i listę, o których mowa w ust. 3:

1) do Burmistrza w celu:

a) przeprowadzenia weryfikacji listy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 pod kątem zgodności z rejestrem wyborców i kompletności danych,

b) poddania projektu uchwały ponownej analizie prawnej;

2) oraz do właściwej merytorycznie komisji.

6. Czynności, o których mowa w ust. 5, zostają przeprowadzone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania Przewodniczącemu projektu uchwały wraz z listą podpisów.

7. Jeżeli weryfikacja listy, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lub analiza prawna projektu uchwały zgłoszonego przez grupę co najmniej 100 mieszkańców Miasta Siemiatycze wykaże, że projekt uchwały jest niezgodny z prawem lub przedmiot regulacji nie pozostaje w kompetencji Rady, Przewodniczący Rady nie nadaje biegu takiemu projektowi, o czym informuje niezwłocznie osobę upoważnioną przez grupę inicjatywną do kontaktów i prezentowania projektu uchwały.

8. W przypadku gdy projekt uchwały uzyskał negatywną opinię prawną, grupa inicjatywna może wnosić o skierowanie projektu uchwały pod obrady Rady, pod warunkiem dostarczenia w ciągu 30 dni innej, pozytywnej opinii prawnej.

9. Jeżeli czynności, o których mowa w ust. 5, wykażą, że projektowi uchwały złożonemu przez grupę inicjatywną może być nadany bieg, Przewodniczący Rady wprowadza go do porządku obrad na sesję nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

10. W przypadku, gdy inicjatorem podjęcia uchwały jest grupa mieszkańców, pełnomocnik grupy inicjatywnej może wycofać projekt uchwały przed głosowaniem, o którym mowa w § 47.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Monika Zalewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama