reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/70/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399; z 2015 r. poz. 87 i 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XLV/490/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 449), zmieniona uchwałą nr L/550/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2463) oraz uchwałą nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 633).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Suwałkach


Jadwiga Mariola Szczypiń


Załącznik do Uchwały Nr VII/70/2015
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

2) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady;

3) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

4) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, wielomateriałowe;

5) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z remontów i budów;

6) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

7) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

8) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

1) zielone;

2) papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itp.);

3) odpady opakowaniowe ze szkła;

4) tworzywa sztuczne i metale;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7) przeterminowane leki;

8) chemikalia;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) opakowania wielomateriałowe;

13) popiół.

2. Zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust.1.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb.

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości.

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości, w celu jej zlikwidowania.

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:

1) mycia jedynie nadwozia samochodu;

2) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości;

3) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji;

4) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji deszczowej.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

§ 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym w kompostownikach).

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości m.in. przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają technicznych możliwości wyposażenia jej w odpowiednie pojemniki, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może zostać zrealizowany w drodze porozumienia z właścicielem sąsiadującej nieruchomości. W takim przypadku minimalna pojemność pojemników stanowi sumę minimalnych pojemności dla poszczególnych nieruchomości, z uwzględnieniem częstotliwości odbioru odpadów na poszczególnych nieruchomościach.

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości wyposaża w pojemniki oddzielnie każdą część nieruchomości.

4. Jeżeli odpady komunalne gromadzone są na terenie nieruchomości w sposób selektywny to miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, poza pojemnikami na odpady zmieszane, należy wyposażyć również w pojemniki na odpady zebrane selektywnie (minimum po jednym niebieskim, żółtym i zielonym, a w przypadku nieruchomości, na których powstaje popiół również w pojemnik na tego rodzaju odpady, o których mowa w § 6 ust. 1).

§ 6. 1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych, odpowiadających obowiązującym normom pojemnikach, w następujących kolorach:

1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę, o minimalnej pojemności 60 litrów;

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe o minimalnej pojemności 60 litrów;

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło, o minimalnej pojemności 60 litrów;

4) dowolnym, z napisem "POPIÓŁ", z przeznaczeniem na popiół, o minimalnej pojemności 60 litrów.

2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, w przezroczystych workach foliowych w kolorach określonych w ust. 1, o pojemności 60, 80 lub 120 litrów.

§ 7. 1. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. Z wyjątkiem pojemników, o których mowa w § 9 ust. 1, minimalna pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne wynosi 60 litrów.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć ją w pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz, w razie potrzeby, w pojemniki na popiół, o minimalnej łącznej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 6 litrów na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 2 litry na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla lokali gastronomicznych - 7 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;

5) dla punktów gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów;

6) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, handlowych (z wyjątkiem lokali, o których mowa w pkt 10), użyteczności publicznej, przychodni, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 10 litrów na każdą osobę pracującą, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 60 litrów na lokal;

7) dla szpitali, internatów, koszar - 15 litrów na jedno łóżko;

8) dla ogródków działkowych - w okresie od 1 kwietnia do 31 października 20 litrów na każdą działkę (dopuszcza się jeden pojemnik dla większej liczby działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek), a poza tym okresem - w zależności od potrzeb;

9) dla targowiska miejskiego - 15 litrów na jednego pracującego na terenie targowiska przy ul. Sejneńskiej oraz pojemnik 7000 litrów dla targowiska przy ul. Bakałarzewskiej;

10) dla lokali handlu detalicznego o charakterze ogólnospożywczym i warzywnym:

a) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej do 60 m2 (włącznie) - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednakże nie mniej niż 1 pojemnik 110 litrów na lokal,

b) w przypadku lokali o powierzchni całkowitej powyżej 60 m2 - 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej do 60 m2 oraz 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej powyżej 60 m2;

11) dla hoteli i pensjonatów - 7 litrów na jedno łóżko.

3. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz uliczne punkty gastronomiczne, poza pojemnikami związanymi z prowadzoną działalnością, wystawiają dodatkowo dostateczną liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż jeden kosz uliczny przy każdym wyjściu z lokalu.

§ 8. Właściciel budynku wielorodzinnego zobowiązany jest wyposażyć go w pojemniki na odpady komunalne zebrane selektywnie o minimalnej pojemności 3 litrów na mieszkańca.

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 35 litrów.

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, należy umieścić na przystankach komunikacji miejskiej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym, w tym poddawania pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy).

3. Pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych.

4. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki na odpady przed posesję przed godz. 6:30 rano dnia, w którym odbierane są odpady.

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy osób o ograniczonej sprawności fizycznej (potwierdzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach).

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 11. 1. Odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu,

b) odpady zebrane selektywnie (z wyjątkiem popiołu) - 2 razy w miesiącu,

c) selektywnie zebrany popiół w okresie październik - marzec 2 razy w miesiącu;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) w przypadku miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych obsługującego mniej niż 20 lokali mieszkalnych:

- zmieszane odpady komunalne - 2 razy w tygodniu,

- odpady zebrane selektywnie (z wyjątkiem popiołu) - 2 razy w miesiącu,

- selektywnie zebrany popiół w okresie październik - marzec 1 raz w tygodniu;

b) w przypadku miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych obsługującego minimum 20 lokali mieszkalnych:

- zmieszane odpady komunalne - codziennie (z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, chyba że okres świąteczny jest dłuższy niż 2 dni, wtedy odpady odbierane są również w jeden dzień świąteczny),

- selektywnie zebrane tworzywa sztuczne i metale oraz papier i tektura - 2 razy w tygodniu, a szkło - 2 razy w miesiącu,

- selektywnie zebrany popiół w okresie październik - marzec 1 raz w tygodniu;

3) w nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - 2 razy w miesiącu, z wyjątkiem targowiska miejskiego przy ul. Sejneńskiej - 2 razy w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 września oraz 1 raz w tygodniu w pozostałym okresie,

b) odpady zebrane selektywnie (z wyjątkiem popiołu) - 1 raz w miesiącu,

c) selektywnie zebrany popiół - w okresie październik - marzec 1 raz w miesiącu.

2. Organizowane przez Miasto Suwałki zbiorki odpadów wielkogabarytowych oraz chemikaliów i opon prowadzone są:

1) w zabudowie wielorodzinnej - 1 raz na tydzień;

2) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na kwartał.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego, po zakończeniu imprezy, usuwania odpadów z terenu tej nieruchomości oraz, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą), z terenów przyległych.

§ 12. 1. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, zamówionych odpłatnie przez prowadzącego remont lub w przypadku niewielkiego remontu, prowadzonego samodzielnie, dostarczać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. W zabudowie jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać we własnym zakresie procesowi kompostowania pod warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. W przypadku braku takich możliwości należy dostarczyć je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, powstałe w gospodarstwach domowych, odbierane są od mieszkańców w ramach okresowych zbiórek oraz na bieżąco w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Przeterminowane leki, powstałe w gospodarstwach domowych, należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Zużyte baterie i akumulatory, powstałe w gospodarstwach domowych, należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub gromadzić w specjalnych pojemnikach w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, jeżeli właściciel nieruchomości wyposaży nieruchomość w takie pojemniki.

6. Chemikalia oraz zużyte opony, powstałe w gospodarstwach domowych, należy przekazać w ramach okresowych zbiórek, o których mowa w § 11 ust. 2, lub na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazać do punktów zbierania tego sprzętu, lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zużyte żarówki można ponadto gromadzić w specjalnych pojemnikach, o których mowa w ust. 5.

8. Dopuszcza się sporadyczne spalanie na terenie nieruchomości zgromadzonych pozostałości roślinnych, o ile nie stanowi to zagrożenia ani uciążliwości dla mienia i okolicznych mieszkańców

§ 13. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego i skutecznego nadzoru.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy rasy uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach

§ 16. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 17. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenie miasta lub jego części.

§ 18. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Prezydent Miasta Suwałk w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo Septem

Septem (literatura poradnikowa) - To literatura poradnikowa dla wszystkich - począwszy od pasjonatów odczuwających nieustanny głód wiedzy po wszystkich poszukujących w książce dobrej rady i interesującej rozrywki.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama