reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/44/15 Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę nr V/24/2015 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 658 z dnia 05 marca 2015 r.)

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/24/2015 Rady Gminy Białowieża z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz.Woj.Podlaskiego poz. 658 z dnia 05 marca 2015r.), wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje brzmienie zgodne z wzorem deklaracji stanowiącym załacznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białowieża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2015r.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski


Załącznik do Uchwały Nr VII/44/15
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
WYTWARZANYMI NA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

Deklarację należy wypełnić czytelnie, ręcznie wielkimi drukowanymi literami kolorem niebieskim

lub komputerowo.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Organ właściwy do przyjęcia deklaracji:

Wójt Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

Miejsce złożenia:1)

Urząd Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża

A. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

infoRgrafika

pierwsza deklaracja2)

infoRgrafika

zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji3)

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Składający:

Imię i nazwisko, imiona rodziców lub pełna nazwa firmy:

……………………………………………………………………………………………………………………

NIP/PESEL ……………………………………………………………………………………………………

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon kontaktowy

e-mail:

C. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ORAZ Z KTÓREJ BĘDĄ OBIERANE ODPADY

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Numer geodezyjny działki:

Nieruchomość jest:

· Zamieszkała

· W części zamieszkała i w części niezamieszkała

D. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁEJ

(Wypełniają właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)

Oświadczam, że na terenie nieruchomości w dziale C niniejszej deklaracji odpady zbierane są:

· selektywnie4)

· jako zmieszane

Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje:

miesiąc

ilość osób

stawka opłaty

kwota za miesiąc

miesiąc

ilość osób

stawka opłaty

kwota za miesiąc

STYCZEŃ

LIPIEC

LUTY

SIERPIEŃ

MARZEC

WRZESIEŃ

KWIECIEŃ

PAŹDZIERNIK

MAJ

LISTOPAD

CZERWIEC

GRUDZIEŃ

Sposób wyliczenia opłaty miesięcznej5) (iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Białowieża)

E. OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI W CZĘŚCI ZAMIESZKAŁEJ I W CZĘŚCI NIEZAMIESZKAŁEJ7)

(Wypełniają właściciele nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą i w części niezamieszkałą)

I. Oświadczam, że w części nieruchomości zamieszkałej wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady zbierane są:

· selektywnie4)

· jako zmieszane

Na terenie nieruchomości, w części zamieszkałej, wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji zamieszkuje:…………………………….….…. (podać liczbą mieszkańców zamieszkujących na nieruchomości)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nieruchomości zamieszkałej wynosi5)

…….... x …..….. = ………… zł.

(iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość

oraz stawki opłaty określonej w odrębnej uchwale Rady Gminy Białowieża)

(słownie złotych …………………………………………………………………………………..)

II. Oświadczam, że w części nieruchomości niezamieszkałej wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady zbierane są:

· selektywnie4)

· jako zmieszane

Na terenie nieruchomości, w części niezamieszkałej wskazanej w dziale C niniejszej deklaracji odpady komunalne zbierane są w pojemnikach o pojemności:

a) pojemniki na odpady o pojemności120 L- ……….. sztuk,

b) pojemniki na odpady o pojemności240 L- ……….. sztuk,

c) pojemniki na odpady o pojemności1100 L- ……….. sztuk,

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w części nieruchomości niezamieszkałej wynosi6)

1) …….... x …..….. = ………… zł.

(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności),

2) …….... x …..….. = ………… zł.

(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności),

3) …….... x …..….. = ………… zł.

(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności),

Wysokość opłaty stanowi sumę opłat z pkt. 1 - 3 i wynosi: ……………………… zł.

(słownie złotych …………………………………………………………………………)

Wysokość opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat z części I oraz z części II

………. + ………. = ………… zł.

(suma opłat z części I oraz z części II)

(słownie złotych ……………………………………………………………………………)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Oświadczam, iż są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

……………………..………. ………………………………

(miejscowość i data)(czytelny podpis)

Pouczenie:

Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego (art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Objaśnienia;

Właściciel nieruchomości - to także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomości.

1) 1) Niniejszą deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Białowieża, ul. Sportowa 1, 17-230 Białowieża lub przesiać pocztą na wskazany wyżej adres lub złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę e-PUAP, opatrzoną profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2) Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany (art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

4) odpady zbierane selektywnie - należy przez to rozumieć prowadzenie selektywnego zbierania dla następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,

b) metali oraz opakowań z metali,

c) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztuczne,

d) opakowań wielomateriałowych

e) szkła oraz opakowań ze szkła,

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji i odpadów zielonych,

g) przeterminowanych leków i chemikaliów,

h) zużytych baterii i akumulatorów,

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

j) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

k) zużytych opon,

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne,

m) popiołu z gospodarstw domowych.

5) 5) Wymieniona w dziale D opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej odrębną uchwalą Rady Gminy Białowieża.

6) 6) Wymieniona w pkt. 2 działu E opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności i stawki opłat za pojemnik ustalonej odrębną uchwałą Rady Gminy Białowieża.

7) 7) Nieruchomość w części zamieszkała i w części niezamieszkała to taka, która pełni funkcję mieszkalną dla mieszkańców i jednocześnie prowadzone jest na niej gospodarstwo agroturystyczne.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Zamojski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama