reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), po zaopiniowaniu uchwały przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli - uchwala się, co następuje :

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl,

2) Gminie- rozumie się przez to Gminę Supraśl.

§ 2. Niniejsza uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, zwanych dalej "nagrodami", ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżecie Gminy Supraśl, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 3. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora,

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Supraśla.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

§ 5. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2. Nauczycielom nagrodę przyznaje Dyrektor szkoły.

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem. Kopię pisma zamieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

4. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku informuje nauczycieli o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród.

§ 6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) Dyrektor z własnej inicjatywy,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

§ 7. Nauczyciele nagrody otrzymują za szczególne osiągnięcia:

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na :

a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,

b) aktywnym udziale uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,

c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,

d) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

e) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych,

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na :

a) stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz badań wewnętrznych,

b) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu,

c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,

d) przygotowaniu młodzieży do udziału w festiwalach, wystawach, przeglądach itp.,

e) prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f) wdrażaniu własnych programów autorskich,

g) stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów,

3) w zakresie pracy opiekuńczej za:

a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

b) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) organizowanie współpracy szkoły z organizacjami działającymi na rzecz oświaty, kultury, sportu i wychowania,

d) przygotowanie i przeprowadzenie formy letniego lub zimowego wypoczynku dzieci,

4) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

5) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 8. 1. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza Supraśla może wystąpić :

1) dla nauczycieli i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze :

a) Dyrektor,

b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

c) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

2) dla Dyrektora szkoły:

a) Burmistrz Supraśla z własnej inicjatywy,

b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

c) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

2. Nagrody Burmistrza Supraśla, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane wyróżniającym się nauczycielom szkół, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za szczególne osiągnięcia.

3. Nagroda Burmistrza Supraśla może być przyznana dyrektorom szkół oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za:

1) efektywne zarządzanie szkołą w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły,

2) wyróżniające kierowanie zespołem.

§ 9. 1. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany przez uprawnionego wnioskodawcę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły wniosek powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

2. Wnioski, o których mowa w § 6 i § 8, należy składać do dnia 20 września każdego roku.

3. Wnioski, o których mowa w § 6 i § 8, należy składać odpowiednio:

1) o nagrodę Burmistrza Supraśla - do Urzędu Miejskiego w Supraślu,

2) o nagrodę Dyrektora szkoły - do sekretariatu szkoły.

4. Wniosek o nagrodę Dyrektora i Burmistrza Supraśla powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) imię i nazwisko nauczyciela,

2) liczbę lat pracy pedagogicznej,

3) posiadane wykształcenie i stopień awansu zawodowego,

4) uzyskane dodatkowe kwalifikacje,

5) nazwę i adres szkoły oraz zajmowane stanowisko,

6) ocenę pracy pedagogicznej i rok jej nadania,

7) przyznane dotychczas nagrody, odznaczenia i wyróżnienia oraz rok ich przyznania,

8) uzasadnienie wniosku,

9) opinię rady pedagogicznej i rady rodziców- jeżeli dotyczy,

10) podpis wnioskodawcy.

§ 10. Wysokość nagród będzie ustalana odrębnie w każdym roku w zależności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, przez:

1) Burmistrza Supraśla w przypadku nagród Burmistrza,

2) Dyrektora szkoły w przypadku nagród Dyrektora szkoły.

§ 11. Wypłaty nagród dokonuje Dyrektor szkoły.

§ 12. 1. Nagroda, o której mowa w § 2 przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Supraśla oraz Dyrektor za zgodą Burmistrza Supraśla może przyznać nagrodę w innym czasie stosując odpowiednio procedury określone w niniejszej uchwale.

§ 13. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/263/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r., Nr 94, poz. 1032, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale VIII. Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę:

a) uchyla się § 11 o treści: "W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Supraśla."

b) uchyla się § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20.

2) uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama