| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/57/2015 Rady Miejskiej w Supraślu

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), po zaopiniowaniu uchwały przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli - uchwala się, co następuje :

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o:

1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum, przedszkole dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl,

2) Gminie- rozumie się przez to Gminę Supraśl.

§ 2. Niniejsza uchwała określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, zwanych dalej "nagrodami", ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżecie Gminy Supraśl, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

§ 3. W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Dyrektora,

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Supraśla.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane wyróżniającym się nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów i inne stanowiska kierownicze.

§ 5. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2. Nauczycielom nagrodę przyznaje Dyrektor szkoły.

3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem. Kopię pisma zamieszcza się w aktach osobowych nauczyciela.

4. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku informuje nauczycieli o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o liczbie i wysokości przyznanych nagród.

§ 6. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły może wystąpić:

1) Dyrektor z własnej inicjatywy,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców,

4) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

§ 7. Nauczyciele nagrody otrzymują za szczególne osiągnięcia:

1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na :

a) integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,

b) aktywnym udziale uczniów w pracy samorządu uczniowskiego,

c) prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,

d) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,

e) zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych,

2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na :

a) stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz badań wewnętrznych,

b) stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w nauczaniu danego przedmiotu,

c) zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów przedmiotowych i zawodów sportowych,

d) przygotowaniu młodzieży do udziału w festiwalach, wystawach, przeglądach itp.,

e) prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

f) wdrażaniu własnych programów autorskich,

g) stosowaniu indywidualnego toku lub programu nauczania dla wybranych uczniów,

3) w zakresie pracy opiekuńczej za:

a) pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

b) prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, alkoholizmu i chuligaństwa,

c) organizowanie współpracy szkoły z organizacjami działającymi na rzecz oświaty, kultury, sportu i wychowania,

d) przygotowanie i przeprowadzenie formy letniego lub zimowego wypoczynku dzieci,

4) w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

5) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły.

§ 8. 1. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza Supraśla może wystąpić :

1) dla nauczycieli i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze :

a) Dyrektor,

b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

c) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

2) dla Dyrektora szkoły:

a) Burmistrz Supraśla z własnej inicjatywy,

b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

c) zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli.

2. Nagrody Burmistrza Supraśla, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznane wyróżniającym się nauczycielom szkół, w tym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za szczególne osiągnięcia.

3. Nagroda Burmistrza Supraśla może być przyznana dyrektorom szkół oraz innym nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze za:

1) efektywne zarządzanie szkołą w tym pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na potrzeby szkoły,

2) wyróżniające kierowanie zespołem.

§ 9. 1. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany przez uprawnionego wnioskodawcę, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły wniosek powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

2. Wnioski, o których mowa w § 6 i § 8, należy składać do dnia 20 września każdego roku.

3. Wnioski, o których mowa w § 6 i § 8, należy składać odpowiednio:

1) o nagrodę Burmistrza Supraśla - do Urzędu Miejskiego w Supraślu,

2) o nagrodę Dyrektora szkoły - do sekretariatu szkoły.

4. Wniosek o nagrodę Dyrektora i Burmistrza Supraśla powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) imię i nazwisko nauczyciela,

2) liczbę lat pracy pedagogicznej,

3) posiadane wykształcenie i stopień awansu zawodowego,

4) uzyskane dodatkowe kwalifikacje,

5) nazwę i adres szkoły oraz zajmowane stanowisko,

6) ocenę pracy pedagogicznej i rok jej nadania,

7) przyznane dotychczas nagrody, odznaczenia i wyróżnienia oraz rok ich przyznania,

8) uzasadnienie wniosku,

9) opinię rady pedagogicznej i rady rodziców- jeżeli dotyczy,

10) podpis wnioskodawcy.

§ 10. Wysokość nagród będzie ustalana odrębnie w każdym roku w zależności od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel, przez:

1) Burmistrza Supraśla w przypadku nagród Burmistrza,

2) Dyrektora szkoły w przypadku nagród Dyrektora szkoły.

§ 11. Wypłaty nagród dokonuje Dyrektor szkoły.

§ 12. 1. Nagroda, o której mowa w § 2 przyznawana jest z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Supraśla oraz Dyrektor za zgodą Burmistrza Supraśla może przyznać nagrodę w innym czasie stosując odpowiednio procedury określone w niniejszej uchwale.

§ 13. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVII/263/09 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009r., Nr 94, poz. 1032, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale VIII. Regulaminu przyznawania nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę:

a) uchyla się § 11 o treści: "W budżecie Gminy tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, pracę opiekuńczo-wychowawczą oraz realizację innych zadań statutowych szkoły w wysokości co najmniej 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z czego:

1) 70 % środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 30 % środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Supraśla."

b) uchyla się § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20.

2) uchyla się załącznik nr 2 do Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Supraśl.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Supraśla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Monika Suszczyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »