reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/VII/15 Rady Miasta Zambrów

z dnia 28 kwietnia 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie - w jednostkę budżetową - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2013r. poz.594, poz.645, poz.1318, z 2014, poz.379, poz.1072) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznikowi do uchwały Nr 149/XXIV/96 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 26 listopada 1996r. (zm. uchwała Nr 43/VII/03 z dnia 29 kwietnia 2003r.; opub. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 45, poz. 960, uchwała Nr 84/XVII/04 z dnia 24 lutego 2004r.; opub. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 21, poz.413 i uchwała Nr 126/XXIV/04 z dnia 30 listopada 2004r.; opub. Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 193, poz.2627), nadaje się brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 28/VII/15
Rady Miasta Zambrów
z dnia 28 kwietnia 2015 r. "

"Załącznik do uchwały
Nr 149/XXIV/96

Rady Miejskiej w Zambrowie

z dnia 26.11.1996 r.

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie, zwany dalej "MOPS", jest jednostką organizacyjną Miasta Zambrów, działającą w formie jednostki budżetowej.

2. MOPS działa na podstawie:

- uchwały Rady Miejskiej Nr 149/XXIV/96 z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie przekształcenia
zakładu budżetowego - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie - w jednostkę
budżetową - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie,

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- niniejszego Statutu.

3. Siedzibą i terenem działania MOPS jest Miasto Zambrów.

§ 2. MOPS nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2.
Organizacja MOPS

§ 3. 1. MOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor, który jest organem wykonawczym jednostki budżetowej.

2. Dyrektor MOPS wykonuje wszystkie zadania zlecone dotychczas Kierownikowi MOPS
w Zambrowie przez wcześniejsze akty prawa miejscowego i zarządzenia wykonawcze Burmistrza Miasta Zambrów.

3. Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Zambrów.

4. Zastępcę Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Dyrektor MOPS po uzyskaniu akceptacji Burmistrza Miasta Zambrów.

5. Dyrektor MOPS zarządza MOPS w ramach uprawnień przyznanych przez Burmistrza Miasta Zambrów.

6. Strukturę organizacyjną MOPS tworzy Dyrektor i podlegli mu pracownicy.

7. W celu realizacji poszczególnych zadań w MOPS, Dyrektor MOPS tworzy komórki organizacyjne - referaty.

8. Dyrektor MOPS wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach dla realizacji zadań statutowych i ustawowych na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Zambrów.

9. Inni pracownicy MOPS wydają decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach
na podstawie upoważnień Burmistrza Miasta Zambrów udzielonych na wniosek Dyrektora MOPS.

10. Dyrektor MOPS w ramach posiadanych uprawnień, zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

11. Do zadań i uprawnień Dyrektora MOPS należy w szczególności:

a) organizowanie pracy MOPS,

b) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonych upoważnień,

c) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

d) sporządzanie planu finansowego MOPS,

e) podejmowanie czynności prawnych w zakresie zarządu MOPS,

f) zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych czynności związanych ze stosunkiem pracy,

g) reprezentowanie MOPS na zewnątrz,

h) opracowanie regulaminu organizacyjnego MOPS, zawierającego szczegółową strukturę organizacyjną MOPS i podział czynności między stanowiska pracy, i przedłożenie go do zatwierdzenia przez Burmistrza Miasta Zambrów, oraz innych regulaminów dotyczących funkcjonowania MOPS,

i) składanie Radzie Miasta Zambrów corocznego sprawozdania z działalności MOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

12. W sprawach przekraczających zakres uprawnień przekazanych Dyrektorowi MOPS, czynności prawne związane z wykonywaniem ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw, podejmuje Burmistrz Miasta Zambrów.

Rozdział 3.
Zadania MOPS

§ 4. MOPS realizuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone gminie wynikające z:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.163);

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r., o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 966, 984);

3) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r., Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059, z 2013r., poz. 984, 1238, z 2014 r., poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r., poz. 151);

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 114);

5) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r., poz. 567);

6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228, 1548, z 2013 r., poz. 1650, z 2014 r., poz. 567

7) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 332);

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493, z 2009 r., Nr 206, poz. 1589, z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842, z 2011 r., Nr 149, poz. 887);

9) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z 2013 r., poz. 1563, z 2014 r., poz. 822, 1188);

10) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz.124, z 2015 r, poz.28);

11) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938, 1646, z 2014 r., poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877);

12) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330, 613, z 2014 r., poz. 768, 1100, z 2015 r., poz. 4);

13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013 r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014 r. poz.379, poz.1072);

14) innych ustaw i przepisów wykonawczych;

§ 5. W ramach realizacji zadań określonych w § 4 Dyrektor MOPS jest uprawniony do orzekania
o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń i ich egzekucji.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa MOPS

§ 6. 1. MOPS w Zambrowie jest samodzielnie bilansującą jednostką budżetową.

2. MOPS w Zambrowie pokrywa swoje wydatki z budżetu miasta, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu miasta.

3. Wydatkami MOPS są wydatki przeznaczone na realizację statutowych zadań oraz wydatki na utrzymanie MOPS.

4. MOPS posiada odrębne rachunki bankowe.

5. Z rachunku MOPS można dokonywać wypłat do wysokości zgromadzonych na tym koncie środków.

§ 7. 1. MOPS prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody
i wydatki, sporządzany przez Dyrektora MOPS i zatwierdzany przez Burmistrza Miasta Zambrów.

3. MOPS rozlicza się z wykonywania planu finansowego przedkładając sprawozdania do Skarbnika Miasta. Kontrolę prawidłowości rozliczeń przeprowadza Skarbnik.

4. MOPS stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości klasyfikację dochodów
i wydatków budżetowych określoną w odpowiednich przepisach.

§ 8. Dyrektor MOPS i Główny Księgowy odpowiadają za gospodarkę finansową MOPS.

Rozdział 5.
Mienie MOPS

§ 9. 1. Majątek MOPS stanowią:

­ środki trwałe,

­ wartości niematerialne i prawne,

2. MOPS prowadzi ewidencję majątku jednostki.

§ 10. 1. Za majątek MOPS odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

2. Odpowiedzialność za właściwą eksploatację, ochronę składników majątkowych w czasie godzin pracy ponoszą pracownicy, którym pieczy składniki te powierzono w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Zambrów. "

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama