reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/42/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. , poz. 379 i 1072), art. 6n, art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399, 1593, z 2015r. poz. 87 i 122), Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór oświadczenia na potrzeby złożenia deklaracji przez osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w budynkach wielolokalowych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracja, o której mowa w § 1 ust. 1 może być składana Burmistrzowi Miasta Hajnówka w formie papierowej, korespondencyjnie na adres Urzędu Miasta Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: hajnowka@hajnowka.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu na platformie ePUAP.

2. Deklaracja w postaci formularza aktywnego wraz z adresem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na platformie ePUAP jest dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Hajnówka (http://bip.hajnowka.pl) w zakładce Załatwianie spraw/ Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska/ Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Deklaracje przesłane w wersji elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1 ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w następujących terminach:

1. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2. 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji złożonej wcześniej,

§ 4. Traci moc uchwała nr XXX/225/13 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 3912).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/42/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie


Uzasadnienie

W deklaracji właściciel nieruchomości podaje swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają zostać odebrane odpady komunalne. Następnie deklaruje sposób gromadzenia odpadów: odpady zbierane selektywnie lub nieselektywnie oraz wyliczoną wysokość opłaty. Opłata jest iloczynem liczby osób zamieszkujących i stawki za odbiór odpadów. Wysokość stawki za odbiór odpadów jest uchwalana odrębną uchwałą. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Miasta Hajnówka w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Właściciele nieruchomości są również zobowiązani złożyć do burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) zmieniła zapisy dotychczasowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, co zmusiło gminy do zmiany niektórych uchwał.

W związku ze zmianą uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty zaistniała konieczność zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy określono wyższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama