Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/44/15 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, poz. 848, poz. 1101, poz. 1342, poz. 1529, z 2013 r. poz. 35, poz. 985, poz. 1027, poz. 1036, poz. 1145, poz. 1149, poz. 1289, poz. 1313, poz. z 2014 r. poz. 183, poz. 567, poz. 915, poz. 1171, poz. 1215, poz. 1328, poz. 1644, z 2015 r. poz. 211), Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej na terenie miasta Hajnówka w następującej wysokości przy sprzedaży z:

1) wozu konno-ciągnikowego- 3,00 zł;

2) przyczepy ciągnika rolniczego- 4,00 zł;

3) samochodu osobowego- 3,00 zł;

4) samochodu ciężarowego o ładowności do 3,5 tony- 5,00 zł;

5) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 tony- 10,00 zł;

6) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów spożywczych:

a) do 3 m2 zajmowanej powierzchni- 1,00 zł,

b) od 3 do 10 m2 zajmowanej powierzchni- 2,00 zł,

c) powyżej 10 m2 zajmowanej powierzchni- 5,00 zł;

7) wiaty handlowej, straganu, namiotu, podestu, placu artykułów przemysłowych za każdy 1 m2 zajmowanej powierzchni - 1,00 zł.

§ 2. W przypadku gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą,

§ 3. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.

§ 4. Dzienna stawka opłaty targowej pobierana przy sprzedaży na podstawie niniejszej uchwały nie może przekroczyć kwoty określonej przepisem art. 19 ust. 1 pkt a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującej w danym roku podatkowym.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty targowej są:

1) na targowicy miejskiej i wszelkich innych miejscach w których prowadzony jest handel - Klimiuk Eugeniusz oraz Klimiuk Anna zam. w Hajnówce;

2) na targowicy przy ul. 3 Maja 38 - Orzechowska Krystyna i Orzechowska Małgorzata prowadzące działalność gospodarczą pod nazwą "KAMO" P.H.U.;

3) na targowicy przy ul. Białowieskiej 5 C - Jakoniuk Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "MIXBUD".

3. Określa się wynagrodzenie brutto za inkaso w wysokości 30 % kwot opłat targowych wpłaconych i rozliczonych według odcinków kontrolnych zdanych bloczków. Zainkasowane kwoty opłaty targowej inkasenci wpłacają do kasy lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Hajnówka co najmniej jeden raz w miesiącu.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/121/04 Rady Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 194, poz. 2655) oraz uchwała Nr XXII/127/08 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 314, poz. 3294).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Ostapczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe