Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 a ust. 1 i 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci szkół publicznych prowadzonych przez Gminę Dobrzyniewo Duże, który określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się granice obwodów szkół publicznych, które określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się plan sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli samorządowych w zespołach szkolno - przedszkolnym, który określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/148/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci Szkół Publicznych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzyniewie Dużym, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 roku, Nr 151, poz. 1768 ).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzyniewo Duże.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym, w skład którego wchodzą:

1) Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniewie Dużym,

2) Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym,

3) Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym.

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Fastach, w skład którego wchodzą ;

1) Przedszkole Samorządowe w Fastach,

2) Szkoła Podstawowa w Fastach.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Aleksandrowie:

1) Przedszkole Samorządowe w Nowym Aleksandrowie,

2) Szkoła Podstawowa w Nowym Aleksandrowie.

4. Szkoła Podstawowa w Obrubnikach.

5. Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Granice obwodów szkół publicznych w Gminie Dobrzyniewo Duże

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym obejmujący:

1) Szkołę Podstawową im. Władysława Broniewskiego w Dobrzyniewie Dużym.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Dobrzyniewo Duże, Jaworówka, Gniła, Zalesie,

2) Publiczne Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym.

Do obwodu szkoły należą wszystkie miejscowości w gminie Dobrzyniewo Duże.

2. Szkoła Podstawowa w Fastach w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Fastach.

Do obwodu szkoły należy miejscowość Fasty.

3. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nowym Aleksandrowie.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Nowe Aleksandrowo, Dobrzyniewo Fabryczne, Dobrzyniewo Kościelne, Leńce, Podleńce, Bohdan, Ogrodniki, Letniki, kol. Ponikła.

4. Szkoła Podstawowa w Obrubnikach.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Obrubniki, Szaciły, Kozińce, Kulikówka, Ponikła, Kopisk, Krynice, Chraboły.

5. Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Pogorzałki, Borsukówka, Rybaki, Nowosiółki, Kobuzie, kol. Gniła.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/15
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Plan sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolny wszkołach podstawowych w Gminie Dobrzyniewo Duże

1. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym.

2. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Fastach.

3. Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Aleksandrowie.

4. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Obrubnikach.

5. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Pogorzałkach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe