Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/48/15 Rady Powiatu Hajnowskiego

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 z 2014 r. poz. 379, 1072), w zw. z art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191; z 2015 r. poz. 357) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w placówkach oświatowych w pełnym wymiarze zajęć, dla których organem prowadzącym jest Powiat Hajnowski, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz w wysokości 24 godzin.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VI/28/03 Rady Powiatu Hajnowskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 "Karty Nauczyciela" oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2015 r.

Przewodniczący Rady


Lech Jan Michalak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe