Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/33/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Surażu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532) Rada Miejska w Surażu uchwala co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Pomocy Społecznej Miasta i Gminy w Surażu i uchwalenia statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 49, poz. 396, Nr 277, poz. 2784, Nr 212, poz. 2557) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 dodaje się punkt 13 w brzmieniu: "Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)"

2. § 8 dodaje się punkt 10 w brzmieniu: "Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe