Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/45/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318 z 2014r. poz.379, poz.1072), w związku z art. 17 ust.1 pkt.18, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163, z 2010r. Nr 217, poz.1427) oraz art. 178 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.332, z 2014r. poz.1188), art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.1493, z 2009r. Nr 206, poz.1589, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz.842, z 2011r. Nr 149, poz.887), art. 12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz.1228, poz.1548, z 2013r. poz.1650, z 2014r. poz.567), art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz.114), oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/25/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wasilkowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 79, poz. 867).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik do Uchwały Nr VIII/45/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe