Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/24/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr V/13/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr V/13/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie miasta Wysokie Mazowieckie, polegającej na:

- zastąpieniu w § 1 pkt 7 uchwały wyrażenia "Monte Casino" na "Monte Cassino",

- zastąpieniu wyrażenia "Monte Casino" na "Monte Cassino" w załączniku graficznym do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe