Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/25/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 849) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części oraz grunty związane z prowadzeniem na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie działalności kulturalnej i sportowo rekreacyjnej.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 nie obejmują budynków lub ich części, budowli lub ich części oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2015 r. traci moc uchwała nr XXXVII/149/05 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 250, poz. 2788).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe