Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/26/15 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j. z późn. zm.), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 t.j. z późn. zm.) Rada Miasta Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności na rzecz Gminy Miejskiej Wysokie Mazowieckie i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej "należnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikami".

§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, z zastrzeżeniem § 3 jeżeli:

1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;

2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców odpowiadających za zobowiązania;

3) ściągnięcie należności zagraża istotnym interesom dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu;

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;

5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze.

2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 5 może nastąpić na wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 może nastąpić również z urzędu.

3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.

4. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności, w decyzji umorzeniowej oznacza się termin zapłaty pozostałej części należności. W przypadku niedotrzymania tego terminu decyzja umorzeniowa podlega uchyleniu.

5. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione w ust. 1 zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest Burmistrz Miasta.

2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi - ustalane na dzień wydania decyzji.

3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi właściwy rzeczowo wg § 3 organ, na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną dłużnika.

2. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty, odsetki liczone są w pełnej wysokości do dnia dokonania wpłaty. Bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia doręczenia dłużnikowi decyzji administracyjnej.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi.

§ 5. Uprawniony organ może cofnąć swoją decyzję o umorzeniu lub udzieleniu ulg w spłacaniu należności, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których należności umorzono lub udzielono ulg w ich spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź że decyzja została wydana w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik wprowadził ten organ w błąd, co do okoliczności, które stanowiły podstawę podjęcia decyzji.

§ 6. Umarzanie należności, odroczenie terminu zapłaty bądź rozłożenie płatności na raty następuje w drodze decyzji Burmistrza Miasta.

§ 7. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 t.j. z późn. zm.).

§ 8. Burmistrz Miasta wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budżetu przedkłada Radzie Miasta informację o wysokości dokonanych umorzeń.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/99/99 Rady Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 27 sierpnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organu do tego uprawnionego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wysokie Mazowieckie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr inż Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe