Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI.26.2015 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 5 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 i z 2015 r. poz. 337) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,

2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,

3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,

4. prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami działającymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalno - oświatowych,

6. organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,

7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,

8. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych,

9. organizowanie spektakli, koncertów, wystaw,

10. upowszechnianie kultury ludowej, twórców ludowych, prowadzenie zespołu folklorystycznego "Jaćwież" (nazwa zespołu zastrzeżona dla placówki upowszechniania kultury działającej na terenie gminy Jeleniewo),

11. organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych i innych imprez),

12. prowadzenie i udostępnianie ekspozycji Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach,

13. prowadzenie innej działalności w dziedzinie upowszechniania kultury";

2) § 19 otrzymuje brzmienie:

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Biblioteka może pobierać opłaty:

1) za usługi informacyjne, bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.

2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,

3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,

4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

6) za sprzedaż biletów wstępu na imprezy własne,

7) za sprzedaż biletów wstępu do Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach.

3. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.

4. Przychody uzyskane z działalności, o których mowa w ust. 2, przeznacza się na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżących działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.

5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY JELENIEWO


Jan Bielecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe