Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit "c" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na kwotę 71 zł,

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 337 626 zł,

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 337 626 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Objaśnienia wprowadzonych zmian stanowi załacznik nr 3.

§ 3. Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr V/21/15 z dnia 23 stycznia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 27 042 445 zł,

a) dochody bieżące 25 400 881

b) dochody majątkowe 1 641 564

- Plan wydatków ogółem 24 359 557

a) wydatki bieżące 21 575 300

b) wydatki majątkowe 2 784 257

Nadwyżka budżetu w wysokości 2 682 888 zostaje przeznaczona na spłatę: pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 248 436 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 434 452 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

23 409 196,00

0,00

0,00

23 409 196,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 350 068,00

0,00

0,00

2 350 068,00

majątkowe

majątkowe

razem:

1 641 564,00

0,00

0,00

1 641 564,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

966 564,00

0,00

0,00

966 564,00

Rodzaj zadania:Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach (5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

852

Pomoc społeczna

1 933 656,00

0,00

71,00

1 933 727,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

71,00

0,00

71,00

142,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

2010

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

71,00

0,00

71,00

142,00

bieżące

razem:

1 991 614,00

0,00

71,00

1 991 685,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

Ogółem:

27 042 374,00

0,00

71,00

27 042 445,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 316 632,00

0,00

0,00

3 316 632,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia zmian
DOCHODY
WYDATKI

Zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 71 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Dotacja celowa na wypłaty dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.126.2015.MA z dnia 08 kwietnia 2015r.

WYDATKI

1. Zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej o kwotę 71 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna na wypłaty dodatków energetycznych za II kwartał 2015 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

2. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych o kwotę 337 626 zł w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe. W związku z udzielonym w 2014 roku poręczeniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury za spłatę kredytu z przeznaczeniem na pokrycie wydatków refundowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej zaplanowano rezerwę celową na wydatki z tytułu ewentualnych spłat tego kredytu. W związku ze spłaceniem w całości zobowiązania przez GOK Michałowo przeznacza się środki w w/w wysokości na inne cele, zgodnie z punktem nr 3.

3. Zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 337 626 zł, w tym:

- 100 000 w dziale 600 - Transport i łączność, z przeznaczeniem na pomoc finansową, w postaci dotacji celowej, dla Województwa Podlaskiego na częściowe opłacenie wykonania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Narewka - Juszkowy Gród;

- 12 000 w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku pojazdu służbowego w wersji oznakowanej;

- 15 626 w dziale 801 - Oświata i wychowanie, wyodrębnienie środków na dotację dla niepublicznego gimnazjum;

- 210 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na zakup używanego autobusu służącego dowożeniu dzieci do szkół (150 000 zł) oraz zakup agregatu prądotwórczego (10 000 zł) oraz zwiększenie planu wydatków wykonie remontu oświetlenia ulicznego przy ul. Białostockiej w Michałowie (50 000 zł).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/37/15
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2015 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

-

991 000

-

1

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu

200 000

-

-

2

Gminna Biblioteka w Michałowie

-

327 000

-

2

Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych

50 000

-

-

3

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

160 000

-

110 000

3

Dotacja celowa na realizacje zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo

50 000

4

Powiat Białostocki

8 220

-

-

5

Województwo Podlaskie

100 000

-

-

RAZEM

268 220

1 318 000

110 000

RAZEM

300 000

-

-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Maria Bożena Ancipiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe