Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 37/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 23 772 745,65 zł w tym:

- dochody bieżące : 15 304 541,65 zł

- dochody majątkowe: 8 468 204,00 zł

2) wydatki ogółem : 24 084 849,65 zł w tym:

- bieżące : 13 307 102,65 zł

- majątkowe: 10 777 747,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj zadania: własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące razem:

14 083 709,00

0

14 083 709,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 081 711,00

0

1 081 711,00

majątkowe razem:

8 468 204,00

0

8 468 204,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

6 700 754,00

0

6 700 754,00

Rodzaj zadania: zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

010

Rolnictwo i łowiectwo

0

69 933,93

69 933,93

01095

Pozostała działalność

0

69 933,93

69 933,93

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

69 933,93

69 933,93

bieżące razem:

1 150 898,72

69 933,93

1 220 832,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

23 702 811,72

69 933,93

23 772 745,65

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

7 782 465,00

0

7 782 465,00

Zwiększa się plan dotacji na realizację zadań zleconych o kwotę 69 933,93 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr.FB-II.3111.138.2015.IS z dnia 24 kwietnia 2015r zwiększającego dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Narewka
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015r.

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 004 753,00

0,00

5 004 753,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4 769 753,00

0,00

4 769 753,00

4270

Zakup usług remontowych

47 900,00

-15 000,00

32 900,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

13 000,00

58 000,00

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

1 991,00

2 000,00

3 991,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

312 434,00

0,00

312 434,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

273 347,00

0,00

273 347,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 300,00

-400,00

7 900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

150,00

400,00

550,00

801

Oświata i wychowanie

3 723 399,00

0,00

3 723 399,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

397 485,00

0,00

397 485,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

147 000,00

-300,00

146 700,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

300,00

300,00

Razem własne:

22 814 017,00

0,00

22 814 017,00

Rodzaj: zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

69 933,93

69 933,93

01095

Pozostała działalność

0,00

69 933,93

69 933,93

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1 371,25

1 371,25

4430

Różne opłaty i składki

0,00

68 562,68

68 562,68

Razem: zlecone

1 150 898,72

69 933,93

1 220 832,65

Razem poroz. Z JST

50 000,00

0,00

50 000,00

Ogółem

24 014 915,72

69 933,93

24 084 849,65

Zmiany w planie wydatków dokonano w związku ze zmianą planu dotacji na zadania zlecone oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonano niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe