Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/40/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Łomża

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Łomża, których zarządcą jest Wójt Gminy Łomża, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym.

2. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Umieszczenia w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

4. Zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w ust. 1 - 3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 4 ustala się stawkę opłaty w wysokości 5 zł (pięć złotych) za 1 dzień zajęcia utwardzonej jezdni, utwardzonego chodnika, placu i zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi i 4 zł (cztery złote) za 1 dzień zajęcia pasa drogowego drogi nieutwardzonej z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z realizacją zadania "ostatnia mila" ustala się stawkę opłaty w wysokości 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) za 1 dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej bez względu na rodzaj nawierzchni.

§ 3. Do wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych elementów pasa drogowego, będących w okresie gwarancji, w celu wymienionym w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 2 uchwały ustala się stawkę opłaty w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za 1 dzień zajęcia jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego elementu drogi - bez względu na rodzaj robót prowadzonych w pasie drogowym.

§ 4. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 uchwały ustala się roczną stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętej przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 60 zł (sześćdziesiąt złotych).

§ 5. Za każdy dzień umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy w wysokości 1 zł (jeden złoty).

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/195/13 Rady Gminy Łomża z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe