Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/41/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża w latach 2015 - 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/19/15 Rady Gminy Łomża z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 693).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do uchwały Nr VIII/41/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

1. Przyjmuję się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża na lata 2015 - 2019, który wyznacza podstawowe kierunki działania gminy Łomża zwanej dalej "gminą" w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

2. Mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale komunalne w budynkach stanowiących własność gminy.

Rozdział 2.
Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy

1. Mieszkaniowy zasób Gminy składa się z 7 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 430,12 m2, w tym 1 lokal socjalny o powierzchni 46 m2 znajdujących się w budynkach, których lokalizacja i inne dane przedstawiają się następująco:

Lp.

Lokalizacja zasobu

Ilość lokali

Pow. użyt. w m2

Wyposażenie

Ogólny stan tech. budynku

wod.

kan.

c.o.

c.w.

1

Budynek po byłym Ośrodku zdrowia w Wygodzie

1

69,22

TAK

NIE

TAK

NIE

ŚREDNI

2

Budynek po byłej szkole w Modzelach Wypychach

1

73

TAK

NIE

NIE

NIE

ŚREDNI

3

Budynek komunalny Wygoda, ul. Leśna

1

22

NIE

NIE

NIE

NIE

ŚREDNI

4

Konarzyce, ul. Szkolna 4

1

43,9

TAK

TAK

TAK

NIE

DOBRY

5

Pniewo, ul. Akacjowa 1

w tym lokal socjalny

3

1

222

46

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

DOBRY

DOBRY

2. Przewidywaną wielkość mieszkaniowego zasobu gminy w poszczególnych latach określa poniższa tabela:

Lp.

Lokalizacja zasobu

2015

2016

2017

2018

2019

Ilość

lokali

Pow.

użytk. m2

Ilość

lokali

Pow.

użytk. m2

Ilość

lokali

Pow.

użytk. m2

Ilość

lokali

Pow.

użytk.

m2

Ilość

lokali

Pow.

użytk. m2

1

Budynek po byłym Ośrodku

Zdrowia w Wygodzie

1

69,22

1

69,22

1

69,22

1

69,22

1

69,22

2

Budynek po byłej szkole

w Modzelach Wypychach

1

73

1

73

1

73

1

73

1

73

3

Budynek komunalny Wygoda, ul. Leśna

1

22

1

22

1

22

1

22

1

22

4

Konarzyce, ul. Szkolna 4

1

43,9

1

43,9

1

43,9

1

43,9

1

43,9

5

Pniewo, ul. Akacjowa 1

w tym lokal socjalny

3

1

222

46

3

1

222

46

3

1

222

46

3

1

222

46

3

1

222

46

3. Nie przewiduje się wydzielenia z mieszkaniowego zasobu gminy lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

4. Gmina nie przewiduje budowy nowych mieszkań w najbliższym czasie.

Rozdział 3.
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynku i lokali

1. Gmina posiada w swoim zasobie mieszkaniowym budynki będące w różnym stanie technicznym. Niektóre z nich budowane były przed II wojną światową, niektóre zaraz po wojnie, a najnowsze na przełomie lat 80-tych ubiegłego wieku. Budynki te, a szczególnie najstarsze w latach ubiegłych przechodziły różne remonty.

2. W latach 2015 - 2019 planuje się przeprowadzenie bieżących remontów i modernizacji, w zależności od stopnia pilności ich wykonania oraz możliwości finansowych.

3. Dokonywanie remontów i modernizacji lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu gminy może być wykonywane przez lokatorów (najemców), po uprzednim wyrażeniu zgody wójta i ustaleniu z wójtem zasad rozliczania kosztów ponoszonych przez lokatorów (najemców) na remonty i modernizacje lokali mieszkalnych.

Rozdział 4.
Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach

Ze względu na ograniczony zasób mieszkaniowy gmina nie planuje sprzedaży lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym.

Rozdział 5.
Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu

1. Z uwagi na mały zasób mieszkaniowy Gminy oraz niską stawkę bazową czynszu, wpływy z czynszów nie pokrywają wydatków na bieżącą eksploatację i remonty.

2. Czynsz obejmuje koszty konserwacji i utrzymania technicznego budynku, w tym koszty utrzymania wszystkich pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do uiszczenia opłat eksploatacji budynku lub lokalu mieszkalnego, tj. opłat za dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych w przypadku gdy nie ma odrębnej umowy na ich dostawę lub odbiór.

4. Stawka czynszu za lokale mieszkalne może ulegać raz w roku podwyższeniu w oparciu o niniejszą uchwałę. Zmiana wysokości czynszu nie wymaga wypowiedzenia umowy najmu, a jedynie wypowiedzenia dotychczasowej stawki czynszu.

5. Czynsz za budynki i lokale mieszkalne opłacają najemcy budynków i lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

6. Czynsz najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca na wskazany przez wynajmującego rachunek chyba, że strony postanawiają inaczej w umowie.

7. Stawkę bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

8. Ustala się następujące czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu:

1) czynniki podwyższające stawkę czynszu:

Lp.

Czynniki

%

1

Budynek położony jest w zabudowie wolnostojącej , w którym znajduje się nie więcej niż 2 lokale mieszkalne

15

2

Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania

30

3

Lokal wyposażony w instalację wodociągowa

20

4

Lokal wyposażony w instalację kanalizacyjną

20

5

Budynek wybudowany po 1 stycznia 1985 r.

15

2) czynniki obniżające stawkę czynszu:

Lp.

Czynniki

%

1

Lokal nie posiada instalacji wodociągowej

10

2

Lokal nie posiada instalacji kanalizacyjnej

10

3

Brak w lokalu łazienki i ubikacji

10

4

Budynek wybudowany przed 31 grudnia 1945 r

10

9. Czynsz obliczony jest w ten sposób, że ustalone czynniki podwyższające i obniżające stawkę czynszu ulegają sumowaniu, a następnie mnożone są przez stawkę czynszu podstawowego.

10. Obniżkę czynszu stosuje się na wniosek najemcy. O obniżenie czynszu może ubiegać się najemca, którego gospodarstwo domowe, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżenie czynszu osiągnęło średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, przy czym za dochód uważa się dochód określony przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.).

Rozdział 6.
Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach

1. Nie zakłada się zmiany sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy. Zarząd zasobami mieszkaniowymi w okresie objętym niniejszym Programem sprawowany będzie na dotychczasowych zasadach we własnym zakresie przez wójta i dysponentów poszczególnych budynków, w których znajdują się lokale mieszkalne .

2. Wójt Gminy w wykonywaniu czynności określonych w ust. 1 zobowiązany jest w szczególności do:

1) podejmowania czynności mających na celu utrzymanie lokali mieszkalnych, budynków we właściwym stanie technicznym;

2) zawieranie umów najmu z najemcami, w przypadku braku oddania budynku/lokalu w trwały zarząd.

3. Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniejszego Programu mogą zostać podjęte działania mające na cele optymalizację kosztów i poprawę efektywności świadczonych usług w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy dopuszczając, w przyszłości możliwość zmiany zasad zarządzania przez obecny podmiot.

Rozdział 7.
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach

1. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w okresie objętym planem będą dochody uzyskiwane z czynszów.

2. Pozostałe niezbędne do uzupełnienia brakujące środki zostaną pokryte w miarę posiadanych środków z budżetu gminy.

Rozdział 8.
Wydatki związane z eksploatacją, remontami i modernizacją budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Na wysokość wydatków w kolejnych latach składać się będą głównie koszty eksploatacji lokali i budynków. Wysokość wydatków na remonty i modernizację będzie ustalana na podstawie informacji, o której mowa w rozdziale 3. Zarząd wykonywany będzie we własnym zakresie, dlatego też nie wyodrębnia się kosztów z tym związanych. W okresie objętym programem nie przewiduje się zakupów i budowy nowych lokali i budynków mieszkalnych.

Rozdział 9.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Lokale mieszkalne z mieszkaniowego zasobu gminy nie wymagają generalnych remontów przed 2019 rokiem. Nie zachodzi potrzeba wykwaterowywania najemców do lokali zamiennych.

Rozdział 10.
Postanowienie końcowe

W przypadku wystąpienia zmian istotnych w zakresie wielkości mieszkaniowego zasobu gminy, posiadanych środków finansowych oraz planowanej wielkości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, Wójt Gminy Łomża przedłoży Radzie Gminy propozycję zmian Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Łomża w latach 2015 - 2019.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe