Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawady

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wojewódzkiej drodze publicznej nr 679 w miejscowości Zawady gmina Łomża, oznaczonej w ewidencji gruntów działką o nr 142 i 143, gm. Łomża, nadaje się nazwę ulica Szosa do Mężenina.

§ 2. Szczegółowe położenie w/w ulicy przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do uchwały Nr VIII/42/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe