Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/44/15 Rady Gminy Łomża

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Łomża.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Łomża, pocztą na adres: Urząd Gminy Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 1a, 18-400 Łomża lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;

2) 14 dni od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości i kategorii gospodarstw domowych prowadzonych na terenie nieruchomość, określonych w deklaracji, o której mowa w § 1, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. 1. Dokumentami potwierdzającymi zmianę kategorii gospodarstwa domowego na mniejsze dokonywaną w deklaracji oraz zmianę na status nieruchomości niezamieszkałej, a także w przypadku zaistnienia konieczności potwierdzenia danych zawartych w deklaracji są:

1) Akt zgonu;

2) Informacja z ewidencji meldunkowej;

3) Dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości w szczególności:

a) dokument wystawiony przez odpowiednie instytucje:

- potwierdzający wykonywanie pracy poza granicami Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży,

- potwierdzający pobieranie nauki poza granicami Powiatu Łomżyńskiego i Miasta Łomży,

- potwierdzenie zameldowania pod innym adresem.

b) dokument wystawiony przez jednostki wojskowe,

c) kopia deklaracji złożonej na inną nieruchomość lub inny dokument potwierdzający, że mieszkaniec jest objęty opłatą za odbiór odpadów komunalnych pod innym adresem,

d) umowa najmu mieszkania pod innym adresem,

e) dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza granicami kraju (np. dokument potwierdzający zatrudnienie, umowa najmu mieszkania lub inny dokument),

f) oświadczenie właściciela, współwłaściciela, najemcy lub innego podmiotu władającego nieruchomością znajdującą się pod innym adresem (wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającą formę władania: aktu własności, umowy najmu, deklaracji lub innego dokumentu), iż dana osoba zamieszkuje na tej nieruchomości.

2. Dokumenty wymienione w ust.1 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 lit. a-e mogą być przekazane w formie kserokopii.

§ 4. Deklaracja przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinna spełniać określone warunki i tryb składania:

1) Dokumenty w formie elektronicznej należy składać za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) Deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego ważnego certyfikatu lub potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, potwierdzającym tożsamość obywatela w systemie ePUAP;

3) Akceptowane formaty: DOC, RTF, ODT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF;

4) Układ informacji i powiązań złożonych informacji: jak w załączniku do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łomża.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała VII/31/15 Rady Gminy Łomża z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 1118).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Mieczysław Kuzia


Załącznik do uchwały Nr VIII/44/15
Rady Gminy Łomża
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe