Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2015- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, 645, 1318, z 2014r. poz.379, 1072) i art.70a ust.1 i 2a w związku z art.91d pkt. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz.191, z 2015 r. poz. 357), a także § 6 ust.2 i § 7 rozporządzenia Ministra i Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych województw, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz poszczególnych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 430),
po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/29/15 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2015 - planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suraż, a także maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie:

Wydatki dotyczące form doskonalenia, o których mowa w § 2 pkt. 2, 3 i 4 są dofinansowane w 100 %.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe