Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 26/VI/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 6 maja 2015r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 118/XVIII/08 Rady Gminy Piątnica z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2008 r. Nr 229, poz. 2359) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Udziela się Wójtowi zgody na nabywanie nieruchomości, obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy oraz ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Piątnica".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Uzasadnienie

do uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony

W dniu 30 stycznia 2015 r. Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy działając jako pełnomocnik Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zwróciła się z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu na budowę napowietrznej linii elektroenergetycznej, na działkach będących własnością Gminy Piątnica.

Przedmiotowa inwestycja jest elementem struktury sieciowej najwyższych napięć, niezbędnej do funkcjonowania systemów elektroenergetycznych Polski i Litwy.

Inwestycja realizowana jest w ramach narodowej Strategii Spójności, jako projekt indywidualny dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 i jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz wpisana została na listę projektów mających kluczowe znaczenie dla Europy w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E). Wymagane zakończenie budowy przypada na koniec czerwca 2015 roku. Opóźnienie w realizacji tak strategicznej inwestycji spowoduje określono konsekwencje związane z nie wywiązaniem się Polski ze zobowiązań nałożonych przez Unię Europejską.

Dlatego też w celu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Piątnica, przez które przebiega linia 400 kV niezbędnym staje się wprowadzenie zmian w uchwale Nr 118/XVIII/08 z dnia 24 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe