Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 27/VI/2015 Rady Gminy Piątnica

z dnia 6 maja 2015r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.[1])) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, bez wezwania w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w następujących terminach:

1) za miesiące: styczeń, luty, marzec - do 15 marca danego roku;

2) za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja danego roku;

3) za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września danego roku;

4) za miesiące: październik, listopad, grudzień - do 15 listopada danego roku.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się gotówką u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy Piątnica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc uchwała NR 119/XXVI/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1320 i 3306).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Weber


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) Rada Gminy ma obowiązek określić w drodze uchwały termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin, tryb i częstotliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się od osób zamieszkujących na nieruchomościach. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane raz na kwartał, w terminach określonych w uchwale. Taka częstotliwość uiszczania opłat została przyjęta w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318; z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe