Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/36/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.607.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.607.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej V/24/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 35.277.412 zł

1) dochody bieżące - 33.542.960 zł

2) dochody majątkowe - 1.734.452 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 35.284.412 zł

1) wydatki bieżące - 32.446.778 zł

2) wydatki majątkowe - 2.837.634 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

1. Zwiększono wysokość dochodów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w dz. 852 - "Pomoc społeczna" w kwocie 118 zł.

2. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 750 - "Administracja publiczna" o kwotę 707.928 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku od towarów i usług.

3. Zwiększono wysokość wydatków w dziale 750 - "Administracja publiczna" o kwotę 50.071 zł z przeznaczeniem:

- na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej - 17.071 zł,

- przygotowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby funkcjonowania delegatury Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Sokółce - 23.000 zł,

- utworzenie punktu obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej - 10.000 zł.

4. Zwiększono wysokość wydatków w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 207.000 zł z przeznaczeniem:

- rozbiórkę budynku tzw. "Małej szkoły" - 60.000 zł,

- wykup gruntów przy ul. Armii Krajowej - 130.000 zł,

- remont schodów przy lokalach usługowych przy Placu Kościuszki oraz chodnika przy ul. Wesołej - 17.000 zł.

5. Zwiększono wysokość wydatków w dziale 600 - "Transport i łączność" o kwotę 318.929 zł z przeznaczeniem:

- pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowania zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych nr 1251B na odcinku Bieniowce-Butrymowce-Kudrawka nr 1255B na odcinkach: Różanystok - Grzebienie - Butrymowce, wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie gm. Nowy Dwór, pow. Sokólski, woj. podlaskie" - 308.929 zł,

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Przytorowej - 10.000 zł.

6. Zwiększono wysokość wydatków w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na budowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.

7. Zwięszono dochody w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 899.100 zł, w tym z tytułu:

- dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013 projektu "Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka" o kwotę 809.190 zł;

- wpłat mieszkańców na dofinansowanie wykonania instalacji solarnej w ramach powyższego projektu w kwocie 89.910 zł.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe