reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Filipów

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/9/2014 Rady Gminy Filipów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.760 zł oraz zmniejszyć o kwotę 67.760 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2015 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.620.319 zł:

- bieżące - 12.163.551 zł,

- majątkowe - 456.768 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 12.450.234 zł:

- bieżące - 11.129.188 zł,

- majątkowe - 1.321.046 zł.

§ 5. Na spłatę rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się:

1) wolne środki w kwocie 359.915 zł wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 170.085 zł.

§ 6. Ustala się sie dochody i wydatki w kwocie 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Radosław Świerzbin


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2015 rok

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 173 571,00

0,00

1 173 571,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

100 000,00

20 000,00

120 000,00

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

100 000,00

20 000,00

120 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 073 571,00

- 20 000,00

1 053 571,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

932 157,00

- 20 000,00

912 157,00

750

Administracja publiczna

1 762 975,00

- 47 760,00

1 715 215,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 338 184,00

- 47 760,00

1 290 424,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

78 301,00

- 23 880,00

54 421,00

4300

Zakup usług pozostałych

100 000,00

- 23 880,00

76 120,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

735 910,00

47 760,00

783 670,00

90002

Gospodarka odpadami

292 240,00

47 760,00

340 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

200 000,00

47 760,00

247 760,00

Razem:

10 358 161,00

0,00

10 358 161,00

1. Wydatki bieżące w kwocie 11.129.188 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 7.870.099 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.300.446 zł,

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 2.569.653 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 363.963 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.635.568 zł,

4) wydatki na na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 171.558 zł.

5) wydatki na obsługę długu - 88.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 1.321.046 zł:

1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 137.696 zł.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2015 r.

w tym:

Środki własne budżetu gminy

Środki stanowiące wkład krajowy

Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Kredyty i pożyczki

Dotacja z Woj. Podlaskiego

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego na przebudowe drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna

Dz. 600 rozdz. 60014

120 000,00

120 000,00

2. Budowa drogi gminnej Stara Dębszczyzna-Nowa Dębszczyzna

Dz. 600 rozdz. 60016

13 834,00

13 834,00

3.Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polna w Filipowie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną wraz z budową chodników

Dz. 600 rozdz. 60016

698 323,00

343 323,00

355 000,00

4. Budowa drogi w Filipowie II- płatność końcowa

Dz. 600 rozdz. 60016

200 000,00

200 000,00

5. Elektroniczne wdrażanie usług dla ludności województwa podlaskiego -część II, administracja samorządowa *

Dz.750 rozdz.75023

42 346,00

6 351,00

35 995,00

6. Środki w formie dotacji dla OSP Filipów na zakup samochodu.

Dz.754 rozdz.75412

101 693,00

101 693,00

7. Zakup agregatu prądowtwórczego do kotłowni Zespołu Szkół w Filipowie

Dz.801 rozdz.80101

9 500,00

9 500,00

8. Zakup wyposażenia oraz elementów na plac zabaw do Zespołu Szkół w Filipowie

Dz.801 rozdz.80103

95 350,00

0,00

14 304,00

81 046,00

9. Rekultywacja wysypiska gminnego

Dz. 900 rozdz. 90002

40 000,00

40 000,00

Ogółem środki na inwestycje w 2015 roku

1 321 046,00

834 701,00

14 304,00

117 041,00

0,00

355 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 r.

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania/instytucji

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

120 000,00

851

85154

2820

zorganizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów

1 800,00

801

80104

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

177,00

851

85154

2820

zorganizowanie obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów

2 400,00

801

80106

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

22 719,00

754

75412

6230

Ochotnicza Straż Pożarna w Filipowie

101 693,00

801

80195

2310

Urząd Miejski w Suwałkach

1 867,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

205 000,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

130 000,00

Razem

144 763,00

335 000,00

Razem

105 893,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/2015
Rady Gminy Filipów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Ad zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie związane są ze:

- zwiększeniem dotacji dla Powiatu Suwalskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Zusno-Stara Dębszczyzna,

- zwiększeniem planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama