reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/32/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 13 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355), art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57 poz. 353, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 1635) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 29 300 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: 29 433 532 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 29 093 483 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 340 049 ,

2) plan wydatków ogółem: 29 855 195 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 26 180 621 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 674 574 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 421 663 , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu termomodernizacyjnego planowanego do zaciągnięcia w 2015 r.- w kwocie
200 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie
221 663 .

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 ,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 200 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 900 000 .

§ 5. W uchwale Nr IV/12/15 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2015 zmienionej uchwałą Nr V/23/15 z dnia 16 lutego 2015 r. oraz uchwałą Nr VI/24/15 z dnia 30 marca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 5 "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r."otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 6 "Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2015 roku"otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wojciech Rudnik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/32/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 r.

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

Wydatki bieżące

754

75404

3000

6.000

Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem na Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Własne

754

75412

2830

1.400

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu 2 szt. radiotelefonu przenośnego GP-360.

Własne

OGÓŁEM

Wydatki bieżące

7.400

×

Wydatki majątkowe

754

75404

6170

13.400

Zwiększenie wydatków w związku z przekazaniem na Fundusz Wsparcia Policji, prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, środków finansowych z przeznaczeniem na zakup pojazdu terenowego SUV w wersji nieoznakowanej do kontroli stanu bezpieczeństwa na drogach.

Własne

754

75412

6230

5.000

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu motopompy M16/8.

Własne

754

75412

6230

3.500

Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszkowie przeznaczonej na dofinansowanie zakupu urządzenia selektywnego do alarmowania jednostki przez Miejskie Stanowisko Kierowania w Białymstoku.

Własne

OGÓŁEM

Wydatki majątkowe

21.900

×

WYDATKI RAZEM

29.300


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/32/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2015 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

2 262 206

1.

Kredyty

§ 952

1 100 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

1 162 206

Rozchody ogółem:

1 840 543

1.

Spłaty kredytów

§ 992

1 772 543

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

68 000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/32/15
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2015 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Gmina Wasilków

4 200

2

Gmina Białystok

10 300

3

Powiat Białostocki

198 550

4

Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

687 627

5

Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej

261 000

Razem

213 050

948 627

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Działania w zakresie profilaktyki uzależnień

90 000

2

Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.

12 700

3

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży

24 800

4

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej Białostockiej

5 000

5

Ochotnicza Straż Pożarna w Oleszkowie

4 900

Razem

137 400

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Warzecha – Ważydrąg

Ekspert podatkowy, księgowa, właścicielka Biura Rachunkowego EVA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama