Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/30/2015 Rady Mejskiej w Suchowoli

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suchowola na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 16.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.450,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 112.250,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 21.924.265,00 zł

a) dochody bieżące - 21.236.585,00 zł

b) dochody majątkowe - 687.680,00 zł

2) plan wydatków - 20.103.859,00 zł

a) wydatki bieżące - 18.877.197,00 zł

b) wydatki majątkowe - 1.226.662,00 zł Nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1.820.406,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 6. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 3.

§ 7. Wprowadza się zmiany w Załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

486 000,00

0,00

486 000,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0,00

16 000,00

16 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

0,00

16 000,00

16 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

36 000,00

- 16 000,00

20 000,00

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

16 000,00

- 16 000,00

0,00

Razem:

19 187 752,00

0,00

19 187 752,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 033 009,00

200,00

2 033 209,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

248,00

200,00

448,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

248,00

200,00

448,00

Razem:

2 736 313,00

200,00

2 736 513,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Rodzaj: Porozumienia z JST

Razem:

20 398,00

0,00

20 398,00

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

720

Informatyka

135 139,00

0,00

135 139,00

72095

Pozostała działalność

135 139,00

0,00

135 139,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

4 029,00

51 864,00

55 893,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

711,00

9 154,00

9 865,00

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

104 148,00

- 51 864,00

52 284,00

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 379,00

- 9 154,00

9 225,00

750

Administracja publiczna

2 443 066,00

14 632,00

2 457 698,00

75095

Pozostała działalność

360 130,00

14 632,00

374 762,00

4580

Pozostałe odsetki

0,00

14 632,00

14 632,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

237 600,00

12 000,00

249 600,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

12 000,00

12 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

12 000,00

12 000,00

801

Oświata i wychowanie

7 757 331,00

- 12 000,00

7 745 331,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

750 000,00

- 12 000,00

738 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

656 000,00

- 12 000,00

644 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 211 750,00

9 968,00

1 221 718,00

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

45 000,00

24 600,00

69 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

24 600,00

24 600,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

312 734,00

- 14 632,00

298 102,00

4260

Zakup energii

177 734,00

- 14 632,00

163 102,00

926

Kultura fizyczna

1 117 653,00

- 24 600,00

1 093 053,00

92601

Obiekty sportowe

1 093 153,00

- 24 600,00

1 068 553,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 093 153,00

- 24 600,00

1 068 553,00

Razem:

17 346 948,00

0,00

17 346 948,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 033 009,00

200,00

2 033 209,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

248,00

200,00

448,00

3110

Świadczenia społeczne

243,00

196,00

439,00

4300

Zakup usług pozostałych

5,00

4,00

9,00

Razem:

2 736 313,00

200,00

2 736 513,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia

W dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł na podstawie FB.-II.3111.126.2015.MA Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015 r.

W dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan dochodów o kwotę 16.000,00 zł ze względu na nieprawidłową podziałkę klasyfikacji budżetowej: winno być w rozdziale 90005, a było w rozdziale 90019 (Uchwała Nr VI/24/2015 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 26 marca 2015 r.).

Zmniejszono plan wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 12.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Posterunku Policji w Suchowoli.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 926 "Kultura fizyczna" (dotyczy budowy boiska przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Suchowoli) o kwotę 24.600,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola.

W dziale 720 "Informatyka" zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 61.018,00 zł i przenosi się na wydatki bieżące. Wynika to z faktury, gdzie wartość laptopa poniżej 3.500,00 zł.

Również dokonuje się zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne
w 2015 r." w poz. 1 "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa". Po zmianach w rubryce 4 wartość wynosi 105.901,00 zła w rubryce 6,7 - 61.509,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (z oświetlenia ulicznego) o kwotę 14.632,00 zł i przeznacza się na opłacenie odsetek ustawowych dla Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za nieterminowe opłacenie składki członkowskiej dla Związku "Kumiałka - Biebrza" ponieważ nie zostały umorzone odsetki.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/30/2015
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r.

L.p

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Rok rozp. - zakoń.

Wartość nakładów ogółem

Środki poniesione

do 31.12.2014 r.

Środki wynikające

z planu na 2015 r.

- ogółem

w tym:

Środki pozab.

Planowane do pozyskania z

funduszy unijnych

i innych źródeł

środki własne budżetowe

Kredyty długoterminowe

wpłaty mieszkań

Środki z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

72095

Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności Województwa Podlaskiego - Część II - Administracja Samorządowa"

2014-2015

105.901,00

44.392,00

61.509,00

61.509,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

92601

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół i Gimnazjum w Suchowoli, w tym:

2015

1.068.553,00

0,00

1.068.553,00

1.068.553,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- dokumentacja

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.

75412

Agregat wysokościeniowy AWP - 40/40 (gaśniczo - wodno - piankowy) dla OSP Wólka

2015

19.000,00

0,00

19.000,00

8.200,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

4.

90005

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Suchowola

2015

24.600,00

0,00

24.600,00

24.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAZEM

1.218.054,00

44.392,00

1.173.662,00

1.162.862,00

0,00

0,00

10.800,00

0,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe