Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594, poz.645, poz.1318; z 2014r. poz.379, poz.1072,) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r. poz.885, poz.938, poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem7.416.160,14 zł.

a) bieżące w wysokości5.870.727,14 zł.

b) majątkowe w wysokości1.545.433,00 zł.

2. Plan wydatków ogółem7.621.984,14 zł.

a) bieżące w wysokości6.051.024,14 zł.

b) majątkowe w wysokości1.570.960,00 zł.

§ 4. 1. Dochody budżetu w wysokości 138.250 zł. pochodzące z refundacji Unii Europejskiej przeznacza się obligatoryjnie na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2014 roku na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej.

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 344.074 zł. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie 53.700zł.

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 290.374zł.

§ 5. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2015 rok z dnia 27 stycznia 2015r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2015 roku", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Agnieszka Edyta Filipczuk - Żamojda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2015 r.

Plan dochodów uległ zwiększeniu w rozdziałach: 40003 Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 1.000.000zł. dochody z UE w kwocie 800.000zł. oraz dochody od mieszkańców gminy w kwocie 200.000zł. na zadanie pn. " Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraż wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej "; 75616 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3.000zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu w rozdziałach: 40003 Dostarczanie energii elektrycznej o kwotę 1.015.000zł. na zadanie pn. " Budowa mikroinstalacji prosumenckich na terenie gminy Suraż wykorzystujących odnawialne źródła energii, służących do wytwarzania energii, w szczególności energii elektrycznej i cieplnej ". Wydatki gminy w kwocie 15.000zł. przeznacza się na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz szacunkowego zestawienia kosztów, które są załącznikami do wniosku o dofinasowanie w/w zadania.

Plan wydatków uległ zmniejszeniu w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego o kwotę 12.000zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe