Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/41/15 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 7 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 450.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać zmiany w załączniku nr 3 i 5 do uchwały Rady Miejskiej V/24/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Białostocka na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem - 36.341.552 zł

1) dochody bieżące - 34.416.445 zł

2) dochody majątkowe - 1.925.107 zł.

2. Plan wydatków ogółem - 36.348.552 zł

1) wydatki bieżące - 33.060.918 zł

2) wydatki majątkowe - 3.287.634 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 7 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 7 maja 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2015 roku

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 7 maja 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

infoRgrafika


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/41/15
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
z dnia 7 maja 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

1. Zwiększono wysokość dochodów z tytułu otrzymanej za rok 2014 dotacji celowej w ramach POIiŚ za zrealizowane inwestycji:

- w dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" o kwotę 128.292 zł

- w dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 62.363 zł.

2. Zwiększono wysokość dochodów w dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 259.345 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych - 159.345 zł

- z tytułu udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych - 100.000 zł.

3. Zwiększono wysokość wydatków w dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" o kwotę 500.000 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej na działce nr 69/1 w obrębie nr 1 Dąbrowa Białostocka z przeznaczeniem na zwiększenie gminnego zasobu nieruchomości w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy.

4. Zmniejszono wysokość wydatków w dziale 851 - "Ochrona zdrowia" o kwotę 50.000 zł poprze zmniejszenie dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej.


[1]) Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe