Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 87/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 482.008,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 482.008,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.739.178,18 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 19.034.125,18 zł

2) dochody majątkowe kwota 705.053,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.400.006,18 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 17.660.077,18 zł

2) wydatki majątkowe kwota 1.739.929,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 87/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

D O C H O D Y - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

462 008,18

462 008,18

01095

Pozostała działalność

0,00

462 008,18

462 008,18

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

462 008,18

462 008,18

Razem:

2 512 971,00

462 008,18

2 974 979,18

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

562 220,00

20 000,00

582 220,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

266 000,00

20 000,00

286 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

266 000,00

20 000,00

286 000,00

Razem:

16 744 199,00

20 000,00

16 764 199,00

DOCHODY OGÓŁEM

19 739 178,18

dochody bieżące

19 034 125,18

w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

171 483,00

dochody majątkowe

705 053,00

w tym:

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

305 053,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

100 000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

462 008,18

462 008,18

01095

Pozostała działalność

0,00

462 008,18

462 008,18

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

1 186,75

1 186,75

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

130,83

130,83

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

6 940,00

6 940,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

801,40

801,40

4430

Różne opłaty i składki

0,00

452 949,20

452 949,20

Razem

2 512 971,00

462 008,18

2 974 979,18

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 389 238,00

20 000,00

1 409 238,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

296 975,00

20 000,00

316 975,00

3110

Świadczenia społeczne

296 975,00

20 000,00

316 975,00

Razem

16 405 027,00

20 000,00

16 425 027,00

WYDATKI OGÓŁEM

19 400 006,18

w tym:

wydatki bieżące

17 660 077,18

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

13 513 483,18

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 328 963,58

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

5 184 519,60

2) Dotacje na zadania bieżące

206 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 439 878,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

197 140,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

1 739 929,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

1 694 429,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

468 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 87/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 482.008,18zł, w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone i własne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe