Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 88/15 Burmistrza Miasta Grajewo

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Grajewo na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i § 11 pkt 3 uchwały Nr III/11/14 Rady Miasta Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Grajewo na 2015 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć dochody o kwotę 43 899,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć wydatki o kwotę 416 444,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,

2) zmniejszyć wydatki o kwotę 372 545,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 64 988 287,00 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 57 325 605,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 7 662 682,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 70 935 243,00 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 56 337 449,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 14 597 794,00 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Grajewo


mgr Dariusz Latarowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

1 764 520,00

30 000,00

1 794 520,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

737 000,00

30 000,00

767 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

694 000,00

30 000,00

724 000,00

Razem:

58 932 738,00

30 000,00

58 962 738,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

13 899,00

13 899,00

01095

Pozostała działalność

0,00

13 899,00

13 899,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

13 899,00

13 899,00

Razem:

5 966 171,00

13 899,00

5 980 070,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok - zmiany

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

5 662 823,00

0,00

5 662 823,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4 562 667,00

0,00

4 562 667,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

22 747,00

- 2 645,00

20 102,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 083,00

2 645,00

5 728,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

184 200,00

0,00

184 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

114 500,00

- 300,00

114 200,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

300,00

300,00

801

Oświata i wychowanie

25 705 565,00

0,00

25 705 565,00

80110

Gimnazja

6 587 396,00

0,00

6 587 396,00

4211

Zakup materiałów i wyposażenia

1 091,00

1 480,00

2 571,00

4301

Zakup usług pozostałych

26 044,00

2 520,00

28 564,00

4361

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

200,00

- 50,00

150,00

4411

Podróże służbowe krajowe

1 900,00

- 900,00

1 000,00

4421

Podróże służbowe zagraniczne

73 993,00

- 3 050,00

70 943,00

852

Pomoc społeczna

5 352 437,00

30 000,00

5 382 437,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 198 244,00

30 000,00

1 228 244,00

3110

Świadczenia społeczne

1 181 444,00

30 000,00

1 211 444,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4 858 878,00

0,00

4 858 878,00

90002

Gospodarka odpadami

2 451 674,00

80 000,00

2 531 674,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 142 547,00

80 000,00

2 222 547,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

708 050,00

- 50 000,00

658 050,00

4300

Zakup usług pozostałych

600 000,00

- 50 000,00

550 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

685 000,00

- 30 000,00

655 000,00

4260

Zakup energii

450 000,00

- 30 000,00

420 000,00

4270

Zakup usług remontowych

5 000,00

- 1 800,00

3 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

1 800,00

41 800,00

Razem:

64 879 694,00

30 000,00

64 909 694,00

Rodzaj: zadania zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

0,00

13 899,00

13 899,00

01095

Pozostała działalność

0,00

13 899,00

13 899,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

273,00

273,00

4430

Różne opłaty i składki

0,00

13 626,00

13 626,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 755,00

0,00

38 755,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

30 081,00

0,00

30 081,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

22 261,00

300,00

22 561,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 720,00

- 300,00

6 420,00

75109

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4 846,00

0,00

4 846,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 145,00

- 75,00

1 070,00

4300

Zakup usług pozostałych

258,00

75,00

333,00

Razem:

5 966 171,00

13 899,00

5 980 070,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 88/15
Burmistrza Miasta Grajewo
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie Miasta Grajewo na 2015 rok

§ 1. Zmiany planu dochodów na kwotę 43 899,00 zł (zwiększenie) są następujące:

1) rozdział 01095 § 2010 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.138.2015.IS zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 13 899,00 zł na zadanie zlecone,

2) rozdział 85214 § 2030 - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 21.04.2015 r. - pismo Nr FB.II.3111.144.2015.MA zwiększa się plan dochodów o dotację celową w wysokości 30 000,00 zł na zadanie własne.

§ 2. 1. Zmiany planu wydatków (zwiększenie) na kwotę 43 899,00 zł są następujące:

1) rozdział 01095 § 4430-13 626,00 zł i § 4210-273,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,

2) rozdział 85214 § 3110 - 30 000,00 zł - zwiększa się plan wydatków na zadanie własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanych z budżetu państwa.

§ 3. Przesunięcie w planie wydatków na kwotę 372 545,00 zł jest następujące:

1) przesuwa się kwotę 2 645,00 zł w rozdz. 75023 z § 4140 do § 4400 z przeznaczeniem na czynsz lokalu użytkowego po byłej bibliotece pedagogicznej, os. Południe 36,

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 300,00 zł w rozdz. 75075 z § 4300 do § 4430 z przeznaczeniem na wniesienie opłaty rejestracyjnej jako wpisowe do Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług,

3) przesuwa się kwotę 300,00 zł w rozdz. 75107 z § 4210 do § 4170 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP,

4) przesuwa się kwotę 75,00 zł w rozdz. 75109 z § 4170 do § 4300 z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Miasta Grajewo (druk kart do głosowania),

5) ZSM Nr 1 - dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 4 000,00 zł w rozdz. 80110 z § 4361 - 50,00 zł, § 4411 - 900,00 zł i § 4421 - 3 050,00 zł do § 4211 - 1 480,00 zł i § 4301 - 2 520,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promujących projekt Erasmus i wydatki związane z wizytą krajów partnerskich,

6) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 80 000,00 zł z rozdz. 90003 z § 4300 - 50 000,00 zł i rozdz. 90015 § 4260 - 30 000,00 zł do rozdz. 90002 § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące usług z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

7) dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 1 800,00 zł w rozdz. 90015 z § 4270 do § 4300 z przeznaczeniem na wydatki dotyczące demontażu słupów oświetlenia ulicznego usytuowanych na placu po targowisku miejskim przy ul. Kopernika,

8) w związku z przygotowaniem się do otwarcia użytkowania nowo wybudowanego budynku Basenu przesuwa się środki w kwocie 283 425,00 zł, zaplanowane na 2015 rok w Urzędzie Miasta do MOSiR (zgodnie ze statutem jednostka będzie zajmowała się administrowaniem pływalni miejskiej przy ul. Targowej 11) w rozdz. 92601 § 4010 - 222 521,00 zł, § 4110 - 38 252,00 zł, § 4120 - 5 452,00 zł, § 4280 - 975,00 zł, § 4440 - 7 475,00 zł i § 4480 - 8 750,00 zł.

§ 4. Zmiana w planie wydatków jest następująca:

1) w rozdz. 92601 w ramach § 4300 dokonuje się zmiany w liście zaplanowanych wydatków następująco: wydatki na zadanie organizacja imprezy noworocznej zmniejsza się o kwotę 1 171,00 zł oraz wydatki na zadanie wyjazdy sportowe zmniejsza się o 15 879,00 zł przeznaczając je na organizację Turnieju Rodzinnego "Wymiatacze".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe