Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 45/15 Wójta Gminy Gródek

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072), w związku z § 11 pkt 4 i 5 Uchwały Nr II/26/14 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na 2015 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w budżecie gminy w zakresie planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1)dochody w kwocie 24 154 896 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 571 069 zł,

b) majątkowe w wysokości 6 583 827 zł;

2)wydatki w kwocie 25 794 916 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 17 155 021 zł,

b) majątkowe w wysokości 8 639 895 zł;

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 45/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków.


Załącznik do Zarządzenia Nr 45/15
Wójta Gminy Gródek
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Objaśnienia

Zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone zostały w związku:

1. pismem Nr FB-II.3111.41.2015 Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny - 357

2. pismem Nr FB-II.3111.126.2015.MA Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych - 2700

3. wnioskiem Kierownika GOSP w Gródku o zmiany w budżecie

4. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół w Gródku o zmiany w budżecie

5 korektą przeliczenia subwencji oświatowej

4. pismem Nr FB-II.3111.138.2015.IS Wojewody Podlaskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 225 745 zł

5. pismem Nr DBŁ.3101-3-3/32/15 KBW Delegatura w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - 12 600 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe