Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 39/15 Burmistrza Rajgrodu

z dnia 6 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 11 pkt.2 Uchwały Nr III/19/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. z arządzam co następuje:

§ 1.

Wprowadzić zmiany w planie dochodów

1) Zwiększyć dochody o kwotę 7 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w planie wydatków

2) Zwiększyć wydatki o kwotę 7 500,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów ogółem 19 667 258,00 w tym:

a) Bieżące - 17 841 542,00 zł;

b) Majątkowe - 1 825 716,00 zł.

Plan wydatków ogółem 19 596 379,00 zł w tym :

a) Bieżące - 15 286 688,00 zł;

b) Majątkowe - 4 309 691,00 zł.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 6 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 1.

Zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 7 500,00 zł

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 380,00

7 500,00

18 880,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 419,00

7 500,00

17 919,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 419,00

7 500,00

17 919,00

Razem:

2 179 219,00

7 500,00

2 186 719,00

Ogółem

19 659 758,00

7 500,00

19 667 258,00

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 6 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2015 r.

§ 2.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę - 7 500,00 zł

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

11 380,00

7 500,00

18 880,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

10 419,00

7 500,00

17 919,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

7 500,00

7 500,00

Razem:

2 179 219,00

7 500,00

2 186 719,00

Ogółem

19 588 879,00

7 500,00

19 596 379,00

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 39/15
Burmistrza Rajgrodu
z dnia 6 maja 2015 r.

Objaśnienia do przyjętych zmian:

1) Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 7 500,00 zł dotacja na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Burmistrz Rajgrodu


Ireneusz Gliniecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe