Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 41/15 Wójta Gminy Narewka

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r poz.885, poz.938, poz.1646 z 2014r, poz.379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877) zarządzam co następuje :

§ 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 5200,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf 2010 zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ.3101-3-3/46/15 z dnia 30 kwietnia 2015r zwiększającym dotację celową na zadnia zlecone.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 5200,00 zł w dziale 751 rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, paragraf 3030 z przeznaczeniem na finansowanie diet członków OKW w związku z wyborem Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015r.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1. dochody ogółem : 23 777 945,65 zł w tym:

1) dochody bieżące : 15 309 741,65 zł

- w tym zadania zlecone: 1 226 032,65 zł

2) dochody majątkowe: 8 468 204,00 zł

2. wydatki ogółem : 24 090 049,65 zł w tym:

1) bieżące : 13 312 302,65 zł

- w tym zadania zlecone: 1 226 032,65 zł

2) majątkowe: 10 777 747,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


mgr Mikołaj Pawilcz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe