Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 34/15 Burmistrza Szczuczyna

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) oraz § 13 pkt 4 uchwały Nr 14/II/14 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2015 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 59.998 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.182 zł,

b) zwiększyć wydatki o kwotę 61.180 zł,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 24.553.026 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 18.281.923 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.271.103 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 25.891.712 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 16.286.149 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 9.605.563 zł;

3) planowany deficyt budżetowy 1.338.686 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 158.686zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.180.000 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 34/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 59.998 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

609 595,00

20 000,00

629 595,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

279 000,00

20 000,00

299 000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

279 000,00

20 000,00

299 000,00

Razem:

22 118 114,00

20 000,00

22 138 114,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 475,00

8 040,00

21 515,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 344,00

8 040,00

20 384,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 344,00

8 040,00

20 384,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

31 958,00

31 958,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

16 191,00

16 191,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

16 191,00

16 191,00

80110

Gimnazja

0,00

14 657,00

14 657,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

14 657,00

14 657,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

1 110,00

1 110,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

1 110,00

1 110,00

Razem:

2 374 914,00

39 998,00

2 414 912,00

Ogółem:

24 493 028,00

0,00

24 553 026,00

59 998,00

.

Nazwa

Plan na 2015

1.Dochody majątkowe, w tym

6.271.103

dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

6.006.103

dochody ze sprzedaży majątku

265 000

dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

0

w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.678.202

2. Dochody bieżące, w tym:

18 281.923

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

450.279

Dochody ogółem

24.553.026

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 34/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2015 roku

§ 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.182 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 61.180 zł, w tym:

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

2 250 934,00

0,00

2 250 934,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 877 365,00

0,00

1 877 365,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4 000,00

1 000,00

5 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

90 200,00

-1 000,00

89 200,00

852

Pomoc społeczna

1 271 344,00

20 000,00

1 291 344,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

319 000,00

20 000,00

339 000,00

3110

Świadczenia społeczne

319 000,00

20 000,00

339 000,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

144 726,00

-182,00

144 544,00

3110

Świadczenia społeczne

144 726,00

-182,00

144 544,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

329 130,00

182,00

329 312,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

5 744,00

182,00

5 926,00

Razem:

23 456 800,00

20 000,00

23 476 800,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

13 475,00

8 040,00

21 515,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 344,00

8 040,00

20 384,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

8 040,00

8 040,00

801

Oświata i wychowanie

0,00

31 958,00

31 958,00

80101

Szkoły podstawowe

0,00

16 191,00

16 191,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

160,00

160,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

16 031,00

16 031,00

80110

Gimnazja

0,00

14 657,00

14 657,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

145,00

145,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

14 512,00

14 512,00

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

0,00

1 110,00

1 110,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

11,00

11,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0,00

1 099,00

1 099,00

Razem:

2 374 914,00

39 998,00

2 414 912,00

Ogółem:

25 831 714,00

-1 182,00

25 891 712,00

61 180,00

.

Rodzaj wydatków

Plan na 2015

1. Wydatki majątkowe:

9.605.563

Inwestycje i zakup inwestycyjne

9.605.563

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.196.513

zakup i objęcie akcji i udziałów

0

wniesienie prawa do spółek prawa handlowego

0

2. Wydatki bieżące:

16.286.149

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.779.778

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

3.751.835

udzielone dotacje na zadania bieżące

661.700

świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.168.696

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

524.140

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0

obsługa długu

400.000

Wydatki ogółem

25.891.712

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 34/15
Burmistrza Szczuczyna
z dnia 8 maja 2015 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m. in. z tytułu:

- otrzymania decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 8.040 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi w kwocie 31.958 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 20.000 zł.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan wydatków,

- przesunięcia środków w dziale "administracja publiczna" w kwocie 1.000 zł na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą,

- przesunięcia środków w dziale "pomoc społeczna" w kwocie 182 zł na dokonanie odpisu na ZFŚS.

Burmistrz Szczuczyna


mgr Artur Kuczyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe