Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 27.2015 Wójta Gminy Szypliszki

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 ) oraz Uchwały Nr III/16/2014 Rady Gminy Szypliszki z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szypliszki na rok 2015 wprowadza się zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 1, (stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia ):

- Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 6 000 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z TABELĄ NR 2, (stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia ):

- Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 6 500 zł

- Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 12 500 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 18 050 483 zł z tego:

- dochody bieżące 14 827 552

- dochody majątkowe 3 222 931

2) Plan wydatków ogółem 17 452 803 zł z tego:

- na wydatki bieżące 12 179 742

- na wydatki majątkowe 5 273 061

§ 4. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 597 680 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 510 000 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 87 680 zł,

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 597 680 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonywanych zmian w budżecie zawarte są w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 1 (Załącznik Nr 1) do Zarządzenia Nr 27.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 059,00

6 000,00

15 059,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

8 342,00

6 000,00

14 342,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 342,00

6 000,00

14 342,00

Razem:

1 848 910,00

6 000,00

1 854 910,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Tabela Nr 2 (Załącznik Nr 2) do Zarządzenia Nr 27.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 8 maja 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

602 100,00

0,00

602 100,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

602 100,00

0,00

602 100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000,00

- 2 000,00

23 000,00

4260

Zakup energii

64 000,00

2 000,00

66 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

135 551,00

0,00

135 551,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

131 551,00

0,00

131 551,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 000,00

500,00

2 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

17 000,00

- 2 500,00

14 500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

2 000,00

2 000,00

Razem:

15 597 893,00

0,00

15 597 893,00

Rodzaj: Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

9 059,00

6 000,00

15 059,00

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

8 342,00

6 000,00

14 342,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

6 000,00

6 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

600,00

500,00

1 100,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 200,00

1 500,00

4 700,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 2 000,00

0,00

Razem:

1 848 910,00

6 000,00

1 854 910,00

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 27.2015
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 8 maja 2015 r.

Objaśnienia zmian dokonywanych w budżecie gminy

Na podstawie pisma Nr DSW-680-10/15 przesłanego przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach wprowadza się dotację celową na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku, w dz. 751, rozdz. 75107 & 2010 w kwocie 6 000 zł.

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków oraz aktualnych potrzeb dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków budżetowych.

Wójt Gminy Szypliszki


mgr inż. Mariusz Grygieńć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe