reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 3/3/2015 Zarządu Związku

z dnia 9 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz 885, 938 i 1646) Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2014 rok, według, którego:

1) plan dochodów po dokonanych zmianych wynosi - 830 160,50 zł,

2) wykonanie dochodów- 758 828,44 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 1 060 320,50 zł,

4) wykonanie wydatków- 716 101,43 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2,

5) plan przychodów- 230 160,00 zł,

6) wykonanie przychodów - 230 160,00 zł,

7) plan rozchodów- 0,00 zł,

8) wykonanie rozchodów-0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3,

2. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2104 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" za 2014 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 2. Sprawozdanie , o którym mowa w § 1 należy przedstawić:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku;

2) Zgromadzeniu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza".

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"


Mirosław Lech

Członek Zarządu:

Czesław Jan Kiejko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/3/2015
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 9 marca 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" ZA 2014 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2014r.

Plan po zmianach na 2014r.

Wykonanie za 2014r.

% wykonania

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

2 000,00

3 000,00

4 528,65

150,96%

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

2 000,00

3 000,00

4 528,65

150,96%

920

POZOSTAŁE ODSETKI

2 000,00

3 000,00

4 528,65

150,96%

900

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

824 500,00

827 160,50

754 299,79

91,19%

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

824 500,00

827 160,50

754 299,79

91,19%

0830

WPŁYWY Z USŁUG

550 000,00

550 000,00

479 491,27

87,18%

0870

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁ. MAJĄTKOWYCH

0,00

1 660,50

1 660,50

100,00%

0920

POZOSTAŁE ODSETKI

500,00

500,00

535,57

107,11%

0970

WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW

196 200,00

196 200,00

193 812,45

98,78%

2900

WPŁYWY Z WPŁAT GMIN

77 800,00

78 800,00

78 800,00

100,00%

RAZEM

826 500,00

830 160,50

758 828,44

91,41%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/3/2015
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 9 marca 2015 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZKU GMIN "KUMIAŁKA-BIEBRZA" ZA 2014 ROK

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

PARAGRAF

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2014r.

Plan po zmianach na 2014r.

Wykonanie za 2014r.

% wykonania

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00%

75814

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00%

4530

PODATEK OD TOWARLW I USLUG VAT

3 000,00

3 000,00

0,00

0,00%

75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00%

4810

REZERWY

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00%

900

GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA

819 500,00

1 053 320,50

716 101,43

67,99%

90002

GOSPODARKA ODPADAMI

746 000,00

979 820,50

655 120,53

66,86%

3020

NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN

300,00

300,00

150,00

50,00%

4010

WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.

94 000,00

94 000,00

87 177,23

92,74%

4040

DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE

6 700,00

6 700,00

6 282,56

93,77%

4110

SKLADKI NA UBEZP. SPOLECZNE

19 300,00

19 300,00

16 483,44

85,41%

4120

SKLADKI NA FUNDUSZ PRACY

2 600,00

2 600,00

2 220,24

85,39%

4170

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE

20 000,00

30 000,00

24 145,00

80,48%

4210

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

20 000,00

35 000,00

14 726,10

42,07%

4260

ZAKUP ENERGII

10 000,00

20 000,00

12 569,43

62,85%

4270

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

20 000,00

20 000,00

98,40

0,49%

4280

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH

600,00

600,00

0,00

0,00%

4300

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

439 000,00

634 920,50

437 607,21

68,92%

4350

ZAKUP USŁUG DOST. DO SIECI INTERNET

1 000,00

1 000,00

590,40

59,04%

4370

ZAK. USŁUG TELEK. SIECI STACJONARNYCH

3 500,00

3 500,00

1 061,94

30,34%

4410

PODRÓZE SŁUŻBOWE KRAJOWE

5 000,00

5 000,00

478,09

9,56%

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

4 000,00

4 000,00

1 546,00

38,65%

4440

ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚW SOCJ.

3 500,00

3 500,00

3 281,79

93,77%

4480

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

23 500,00

26 400,00

26 007,70

98,51%

4610

KOSZT POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00%

4700

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

3 000,00

3 000,00

1 926,00

64,20%

6050

WYDATKI INWESTYCYJNE J. BUDŻETOWYCH

60 000,00

60 000,00

18 769,00

31,28%

90095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

73 500,00

73 500,00

60 980,90

82,97%

4430

RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI

73 500,00

73 500,00

60 980,90

82,97%

RAZEM

826 500,00

1 060 320,50

716 101,43

67,54%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3/3/2015
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 9 marca 2015 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

§

WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan na 2014r.

Plan po zmianach na 2014r.

Wykonanie za 2014r.

% wykonania

PRZYCHODY OGÓŁEM

0,00

230 160,00

230 160,00

100,00%

957

NADWYŻKA Z LAT UBIEGŁYCH

0,00

230 160,00

230 160,00

100,00%


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 3/3/2015
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 9 marca 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Związku Gmin "Kumiałak-Biebrza" za 2014 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" został przyjęty przez Zgromadzenie Związku Uchwałą Nr VIII/27/13 z dnia 27 stycznia 2014 roku w następującej wysokości:

Plan dochodów- 826 500 zł w tym:

· dochody własne- 826 500,00 zł

· dochody majątkowe- 0,00 zł

Plan wydatków - 826 500,00 zł w tym:

· wydatki bieżące- 766 500,00 zł

· wydatki majątkowe - 60 000,00 zł.

W ciągu 2014 roku dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu:

1) Uchwałą Nr XVIII/65/14 Zgromadzenia Związku Gmin z dnia 18 sierpnia 2014 roku;

Zmiany dokonane powyższymi uchwałami spowodowały zwiększenie wysokości planu dochodów
i wydatków. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok przedstawia sie następująco:

Plan dochodów- 830 160,50 zł w tym:

· dochody własne- 828 500,00 zł,

· dochody majątkowe- 1660,50 zł.

Plan wydatków - 1 060 320,50 zł w tym:

· wydatki bieżące- 1 000 320,50 zł,

· wydatki majątkowe - 60 000,00 zł.

Dochody budżetowe na 2014 rok zostały zrealizowane w 91,41 %, co stanowi kwotę 758 828,44 zł, w tym:

· odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4 528,65 zł

· odsetki od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 535,57 zł

· wpływy ze sprzedaży składników majątku Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" - 1 660,50 zł,

· wpływy z usług statutowych świadczonych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów stałych - 479 491,27 zł,

· wpływy z różnych dochodów- 193 812,45 zł,

· składki członkowskie z gmin zrzeszonych w Związku Gmin- 78 800,00 zł.

Wydatki budżetowe na 2014 rok zostały zrealizowane w 67,54 %, co stanowi kwotę 716 101,43zł. Wydatki bieżące wykonano w 69,71 % co stanowi kwotę 697 332,43 zł. Wydatki majątkowe wykonano w 31,28 %, co stanowi kwotę 18 769,00 zł. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 4 000,00 zł w 2014 roku nie została rozdysponowana.

W ramach wydatków bieżących, wynikajacych z prowadzonej działalności statutowej Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" wydatkowano ogólną kwotę 697 332,43 zł zł, w tym na:

· wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku,

· wydatki związane z godpodarką odpadami stałymi,

· wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskim psów,

· wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Związku.

Wydatki związane z utrzymaniem Biura Związku poniesiono w kwocie 188 829,20 zł, w tym na:

· wynagrodzenia osobowe pracowników Związku- 87 177,23 zł,

· wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 150,00 zł

· dodatkowe wynagrodzenia roczne- 6 282,56 zł,

· pochodne od wynagrodzeń ( składki ZUS i Fundusz Pracy)- 18 703,68 zł,

· wynagrodzenia bezosobowe- 24 145,00 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia- 14 726,10 zł,

· zakup energii- 12 569,43 zł,

· zakup usług remontowycch - 98,40 zł,

· zakup usług pozostałych- 17 192,58 zł,

· zakup usług dostępu do sieci internetowej- 590,40 zł,

· zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 1 061,94 zł,

· podróze służbowe - krajowe- 478,09 zł

· różne opłaty i składki - 446,00 zł,

· szkolenia pracowników- 1 926,00 zł

· odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 3 281,79 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi poniesiono w kwocie 445 393,59 zł, w tym na:

· podatek od nieruchomości- 26 007,70 zł,

· zakup usług pozostałych:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów - 399 593,16 zł,

- wysyłka informacji o naliczeniu opłat - 3 228,75 zł,

- inkaso od opłat- 15 463,98 zł,

· dofinansowanie konkursów w Zespole Szkół w Korycinie
i Szkole Podstawowej w Janowie - 1 100,00 zł.


Wydatki związane z utylizacją padłych zwierząt i odłowem bezpańskim psów, monitoringiem wysypiska w kwocie 60 980,90 zł, w tym na:

· zakup usług związanych z utylizacją padłych zwierząt - 3 888,00 zł,

· zakup usług związanych z odłowem bezpańskich psów - 40 700,00 zł.

· zakup usług związanych z monitoringiem wysypiska - 16 392,90 zł

Wydatki związane z obsługą Zgromadzenia Zwiazku Gmin poniesiono w kwocie 2 128,74 zł, w tym na:

· artykuły spożywcze oraz usługi konsumpcyjne na posiedzenia - 2 128,74 zł.

Zobowiązania Związku Gmin "Kumiałka - Biebrza" z tytułu zakupu towarów i usług na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 86 027,58 zł. Były one niewymagalne, termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2015 roku. Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet Związku zamknął sie wynikiem dodatnim w kwocie 42 727,01 zł.

Stan środków na rachunkach bankowych Związku na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 273 276,74 zł. Prognoza długu na koniec 2014 roku nie występuje. Nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 230 160,00 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 230 160,00 zł. Przychody zostały wykonane w 100% i wyniosły 230 160,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 3/3/2015
Zarządu Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
z dnia 9 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Związku Gmin "Kumiałak-Biebrza" za 2014 rok

Związek Gmin "Kumiałka - Biebrza" z siedzibą w Korycinie rozpoczął swoją działalność 14 maja 1996 roku zrzeszający trzy gminy sąsiadujace: Janów, Korycin i Suchowolę. W roku 2014 ze Związku Gmin ,,Kumiałka - Biebrza" wystąpiła Gmina Suchowola. W trakcie działalności Związku dokonywano zakupów oraz sprzedaży składników majątku.

Stan mienia na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa składnika majatkowego

Wartość księgowa

1.

Zrekultywowane wysypisko śmieci w Janowie

353 174,40 zł

2.

Przyłącze wodociągowe na wysypisku śmieci w Janowie

6 818,00 zł

3.

Przyłącze kablowe i oswietlenie terenu na wysypisku śmieci w Janowie

25 000,00 zł

4.

Piezometry na wysypisku śmieci w Janowie

13 145,50 zł

5.

Ulepszenie szlaku turystycznego na terenie gmin członkowskich

3 960,00 zł

6.

Zestawy komputerowe i urządzenia biurowe w biurze Związku

18 965,32 zł

7.

Programy komputerowe w biurze Związku

19 120,86 zł

8.

Wyposażenie biura Związku

9 574,97 zł

9.

Kontenery KP-7 ( 4 szt.)

2 300,50 zł

10.

Pojemnik MGB - 120 litrowy ( 1 szt.)

82,96 zł

11.

Tablicze informacyjne "Witacze"

13 879,00 zł

12.

PSZOK w Korycinie

123 419,63 zł

13.

Przyłącze energetyczne w PSZOK

1 716,00 zł

14.

Ciągnik RENAULT 11054

47 967,48 zł

15.

TUZ przedni do ciągnika

4 283,74 zł

16.

Pług do odśnieżania

10 975,61

Razem

654 383,97 zł

Zakupione mienie było przeznaczone do prowadzenia działalności statutowej Związku, polegające na zbiórce odpadów stałych z terenu gmin członkowskich.

W roku 2014 dokonano sprzedaży kontenerów KP- 7 ( 3 szt.) firmie EKO-PARTNER Bogusław Popko, przychody z tego tytułu wyniosły 1 660,50 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Godyń

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama