reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/3/2015 Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim

z dnia 10 marca 2015r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) Zarząd Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2014 rok wraz z informacją opisową zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

§ 2. Sprawozdanie podlega przedłożeniu Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Prezes Zarządu


Raisa Rajecka


Wiceprezes Zarządu


Jarosław Borowski


Członek Zarządu


Lucyna Smoktunowicz


Członek Zarządu


Jerzy Sirak


Członek Zarządu


Piotr Siniakowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/3/2015
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2015 r.

Dochody

Dochody bieżące

Klasyfikacja

Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie

Wskaźnik realizacji

Dz.

Rozdz

§

1

2

3

4

5

6

7

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

48 000,00

44 392,77

92,5%

90002

Gospodarka odpadami

48 000,00

44 392,77

92,5%

0920

Pozostałe odsetki

8 000,00

6 300,52

78,8%

2900

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

40 000,00

38 092,25

95,2%


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/3/2015
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2015 r.

Wydatki
Realizacja planu finansowego za 2014 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan ogółem

Wykonanie ogółem

Wskaźnik realizacji

Wydatki bieżące plan

Wykonanie

Wskaźnik realizacji

Wydatki
majątkowe plan

Wykonanie

Wskaźnik realizacji

600

Transport i łączność

40 000,00

14 993,80

37,5%

40 000,00

14 993,80

37,5%

0,00

0,00

0,00%

60016

Drogi publiczne gminne

40 000,00

14 993,80

37,5%

40 000,00

14 993,80

37,5%

0,00

0,00

0,00%

4300

Zakup usług pozostałych

40 000,00

14 993,80

37,5%

40 000,00

14 993,80

37,5%

0,00

0,00

0,00%

750

Administracja publiczna

180 000,00

151 782,06

84,3%

180 000,00

151 782,06

84,3%

0,00

0,00

0,00%

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

180 000,00

151 782,06

84,3%

180 000,00

151 782,06

84,3%

0,00

0,00

0,00%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

60 000,00

33658,43

56,1%

60 000,00

33 658,43

56,1%

0,00

0,00

0,00%

4300

Zakup usług pozostałych

120 000,00

118 123,63

98,4%

120 000,00

118 123,63

98,4%

0,00

0,00

0,00%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

453 005,00

103 723,08

22,9%

453 005,00

103723,08

22,9%

100000,00

0,00

0,0%

90002

Gospodarka odpadami

413 005,00

80 353,08

19,5%

413 005,00

80353,08

19,5%

100000,00

0,00

0,0%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

14 111,00

0,00

0,0%

14 111,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 900,00

0,00

0,0%

9 900,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 870,00

0,00

0,0%

1 870,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

37 000,00

21 348,00

57,7%

37 000,00

21348,00

57,7%

0,00

0,00

0,0%

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

120 124,00

36 936,65

30,7%

120 124,00

36936,65

30,7%

0,00

0,00

0,0%

4300

Zakup usług pozostałych

118 000,00

18 118,51

15,4%

118 000,00

18118,51

15,4%

0,00

0,00

0,0%

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

730,68

73,1%

1 000,00

730,68

73,1%

0,00

0,00

0,0%

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5 000,00

3 219,24

64,4%

5 000,00

3219,24

64,4%

0,00

0,00

0,0%

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

0,00

0,0%

2 000,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej

4 000,00

0,00

0,0%

4 000,00

0,00

0,0%

0,00

0,00

0,0%

6010

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

100 000,00

0,00

0,0%

100 000,00

0,00

0,0%

100 000,00

0,00

0,0%

90015

Oświetlenie uliczne

40 000,00

23 370,00

58,4%

40 000,00

23 370,00

58,4%

0,00

0,00

0,0%

4300

Zakup usug pozostałych

40 000,00

23 370,00

58,4%

40 000,00

23 370,00

58,4%

0,00

0,00

0,0%

Ogółem

673 005,00

270 498,94

40,2%

673 005,00

270498,94

40,2%

100 000,00

0,00

0,0%


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/3/2015
Zarządu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z siedzibą w Bielsku Podlaskim
z dnia 10 marca 2015 r.

Informacja z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej za 2014 rok.

Plan finansowy Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej na 2014 rok przyjęto Uchwałą Nr XI/29/2013 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Dochody ustalono na kwotę 48.000 zł, w tym dochody bieżące 48.000 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 650.881 zł, w tym wydatki majątkowe 280.000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu w kwocie 602.8841 zł wskazano nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 602.881 zł.

W okresie sprawozdawczym uchwałą Zarządu Związku Gmin wprowadzone były zmiany w planie finansowym po stronie wydatków między paragrafami.

Plan finansowy na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco:

1. dochody - 48.000 zł, w tym: bieżące - 48.000 zł

2. wydatki - 673.005 zł, w tym: bieżące - 573.005 zł

majątkowe - 100.000 zł.

DOCHODY

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 44.392,77 zł, co stanowi 92,5% planu rocznego.

Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty gmin należących do związku z tytułu składki członkowskiej - 38.092,25 zł, co stanowi 95,2 % planu rocznego. Zaległości z tytułu nieopłaconych składek nie występują.

Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano dochody w wysokości 6.300,52 zł, co stanowi 78,8% planu rocznego.

WYDATKI

W 2014 roku wydatki ogółem wyniosły 270.498,94 zł, co przy planie rocznym 673.005,00 zł daje wskaźnik realizacji 40,2%. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 270.498,94 zł. Nie wystąpiły wydatki majątkowe.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 14.993,80 zł, co stanowi 37,48 % planu rocznego. Wykonano bieżące remonty dróg gminnych w gminach: Narewka, Hajnówka oraz Brańsk.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł, wykonano 151.782,06 zł , tj. 84,3% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z promocją gmin będących członkami związku gmin. Wykonano album (5.000 egzemplarzy) prezentujący 26 gmin należących do Związku z powiatów bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego za kwotę 75.600,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 453.005,00 zł, wykonano 103.723,08 zł co stanowi 22,9% planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano - 21.348,00 zł, co stanowi 57,7% planu rocznego, wypłacono wynagrodzenie dla skarbnika oraz osoby zatrudnionej do obsługi administracyjnej związku.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono wydatki w kwocie 36.936,65 zł, co stanowi 30,7% planu rocznego - zakupiono tonery do drukarki, materiały biurowe, licencję na program legislator oraz materiały promujące nowy system gospodarki odpadami w gminach, będących członkami związku.

Kwotę 18.118,51 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, co przy planie rocznym 118.000,00 zł wynosi 15,4%, środki wydatkowano na konserwację programu komputerowego budżet, zakup znaczków pocztowych do wysyłki korespondencji służbowej oraz organizację festynów, na których propagowano nowy system gospodarki odpadami w gminach,

Na za zakup usług dostępu do sieci Internet wydatkowano 730,68 zł, co daje 73,1 % planu rocznego, zaś na pokrycie kosztów najmu pomieszczenia na biuro związku wydatkowano kwotę 3.219,24 co stanowi 64,4% planu rocznego. Kwotę 23.370,00 zł przeznaczono na przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Grupy zakupowej utworzonej przez Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej.

PRZYCHODY I ROZCHODY

2014 rok Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej zamknął nadwyżką w kwocie 398.899,23 zł.

Nie wystąpiły wydatki na obsługę długu publicznego, w związku z tym, że związek nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Poręczeń ani gwarancji związek nie udzielał.

W 2014 roku związek nie posiadał należności ani zobowiązań wymagalnych.

Związek Gmin nie posiada składników mienia komunalnego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama