reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/15 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

Na podstawie art. 12 ust. 11, art. 40 ust.1 i 2 pkt. l, art. 42 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku Podlaskim.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/203/13 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 4222 z późn. zm.).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Miron Łęczycki


Załącznik do Uchwały Nr V/38/15
RADY POWIATU W BIELSKU PODLASKIM
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim

§ 1. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim, zwane dalej "Centrum" jest powiatową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej .

2. Obszarem działania Centrum jest Powiat Bielski.

3. Siedzibą Centrum jest Bielsk Podlaski, ul. 3-Maja 17.

4. Centrum używa na tablicach, wywieszkach, pieczątkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy: "Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim".

5. Centrum może używać nazwy skróconej: "PCPR w Bielsku Podlaskim".

§ 2. Centrum działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Przedmiotem podstawowej działalności Centrum jest realizacja zadań własnych powiatu i z zakresu administracji rządowej w obszarze pomocy społecznej.

2. Centrum realizuje również zadania własne powiatu i z zakresu administracji rządowej na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 332),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

6) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392 z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 z późn. zm.),

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr180, poz.1493 z późn. zm.),

9) innych ustaw i aktów wykonawczych w zakresie, w jakim dotyczą one zadań z powiatu

§ 4. Centrum zarządza mieniem Powiatu przekazanym mu do używania na mocy uchwały Nr IV/18/99 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz pozyskanym w toku jego funkcjonowania.

§ 5. 1. Centrum kieruje Dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.

2. Zarząd Powiatu może upoważnić Dyrektora Centrum do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

3. Dyrektor Centrum wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Centrum.

§ 6. W skład Centrum wchodzą następujące działy organizacyjne :

1) Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym,

2) Dział Pomocy Socjalnej,

3) Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej,

4) Dział Obsługi Finansowo- Kadrowej.

§ 7. W skład Centrum wchodzi Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

§ 8. Centrum pełnieni funkcję Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 9. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres zadań określa Regulamin Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu .

§ 10. Zmian Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Adwokat Anna Kośmider

Kancelaria Adwokacka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama